Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit 28.931 E Ft-tal növeli és 2.443.428 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait 28.931 E Ft-tal növeli és 2.443.428 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2020. június 1-jével kell alkalmazni.


                        Dr. Szabó Tibor                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. szeptember 30.


                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin                                                                                                                    jegyző


Mellékletek