Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Hatályos: 2016. 01. 01


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)     Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat (a továbbiakban: őrszolgálat) létesítésével gondoskodik.

          (2)     Az őrszolgálat működési területe Martonvásár Város közigazgatási területén lévő termőföldekre terjed ki, a mezei őrszolgálat szabályait meghatározó törvényben foglalt kivétellel. Az őrszolgálat működési területéről az önkormányzat nyilvántartást vezet.

          (3)     Az őrszolgálat létszáma 1 fő. Az őrszolgálatot a mezőőr látja el.

2. §    (1)     A mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége azt terheli, akinek a termőföld a használatában, ha az ismeretlen, a tulajdonában van tárgyév január 1. napján.

(2)     Amennyiben az őrzött ingatlannak több használója, tulajdonosa van, a járulékfizetés alanya az, aki ezt bevallásában felvállalja, ennek hiányában tulajdoni hányad alapján kell a járulékot megfizetni.

 (3)    A járulékfizetési kötelezettség az ingatlan használatbavételét, a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik.

(4)     A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változás évének utolsó napján szűnik meg.

3. §    (1)     A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 1.000.-Ft.

          (2)     A mezőőri járulék mértékét évente felül kell vizsgálni.

4. §    (1)     A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon köteles a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a használatában és/vagy tulajdonában lévő vagy abból kikerült termőföldet.

          (2)     A termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

          (3)     A mezőőri járulékot a kötelezett félévenként egyenlő részletekben kamatmentesen fizetheti meg március 15. illetve szeptember 15. napjáig.

          (4)     A mezőőri járulékot Martonvásár Város elkülönítetten kezelt számlájára kell teljesíteni.

          (5)     A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg az őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

5. §    (1)     E rendelet 2016. január 1.-jén lép hatályba.

          (2)     Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 21/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete.


                    Dr. Szabó Tibor                                                    Miklósné Pető Rita

                      polgármester                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző

Mellékletek