Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 19 - 2020. 01. 29

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

26/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló

24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Az Szt. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként szociális étkeztetés ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) helyszínen történő elfogyasztás esetén 767.-Ft/ellátási nap,

b) házhoz szállítás esetén 867,- Ft/ellátási nap.”

2. § A Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet 2020. január 19. napján lép hatályba, hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                        Dr. Szabó Tibor                                                 Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2019. december 18.           

                             

                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző
Mellékletek