Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete

Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete

Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról[1]

2018.01.01.

Martonvásár Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, valamint 28/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi címer, zászló és pecsét leírása

1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzatának jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) Martonvásár város címere (továbbiakban: címer): Kék pajzsban, zöld talajon álló húsvéti bárány, mely jobb mellső lábával templomi labarumot tart. A keresztlécen bíbor színű lobogó lebeg. A bárány mindkét oldalán a talajból kinövő természetes aranyszínű kalász található. A bárány feje felett egy-egy ezüstszínű ekevas és csoroszlya lebeg. A címer jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) Martonvásár város zászlója: Bíborszínű – a címerpajzson megtalálható lobogó színével megegyező – zászló, középen az (1) pontban leírt címerrel.

(4) Martonvásár város pecsétje: Martonvásár város címerének fekete-fehér lenyomata, fölötte félkörívben: „MARTONVÁSÁR”, alatta félkörívben: „POLGÁRMESTER”.

2. A címer használatára vonatkozó előírások

2. § (1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni.

(2) A város címere használható:

a) a város életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, internetes honlapokon, meghívókon, emléktárgyakon,

b) ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon,

c) idegenforgalmi propagandában, nemzetközi kapcsolatokban,

d) a polgármester és a képviselő-testületi tagok tisztségükkel összefüggő tevékenységük során,

e) a városi intézmények, önkormányzati alapítású gazdasági társaságok emblémájában.

(3) A városi és állami címer együttes használata esetén az állami címer elsőbbségét elhelyezésüknél biztosítani kell.

(4) A címert kizárólag hiteles alakban szabad felhasználni. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. A címer védjegyként nem használható. Nem alkalmazható a címer olyan kiadványokon, amelyek rendeltetése nem egyeztethető össze a címer szellemiségével (pl. bóvlik, szexkiadványok).

(5) A címer hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(6) A címer használatának engedélyezéséről a polgármester átruházott hatáskörében eljárva dönt.

(7) A (6) bekezdésben első fokon hozott döntés ellen fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 napon belül Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (2462 Martonvásár, Budai út 13.) címezve a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.

(8) A címer használatára vonatkozó kérelmet Martonvásár város polgármesteréhez címezve a Hivatalban kell benyújtani. Az engedély visszavonásig érvényes. A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.

(9) A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező megnevezését és címét,

b) a címer előállításának, felhasználásának célját, módját és időtartamát,

c) az előállítandó mennyiséget, a címer anyagát,

d) a címer tervét, vagy mintapéldányát,

e) a terjesztés, forgalomba hozatal módját,

f) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(10) A címer használatáról szóló engedély tartalmára vonatkozóan a kérelemre vonatkozó szabályok irányadóak.

(11) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület állapítja meg. A díj megállapítása történhet

a) egy összegben,

b) évi átalány formában,

c) vagy az elért árbevétel arányában.

(12) A címer használatának engedélyezésére irányuló eljárás szabályaira egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) [2]

3. A városi zászló használatára vonatkozó előírások

3. § (1) A város zászlóját kizárólag díszítő és utaló jelleggel lehet használni.

(2) A város zászlója használható:

a) a képviselő-testület ülésein,

b) a város életében jelentős események és az ünnepek alkalmával,

c) az önkormányzati szervek, intézmények és az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok ünnepségein, rendezvényein,

d) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,

e) települések közötti, bel- és külföldi kapcsolatokban.

(3) A város zászlójának használata az állami zászló használatát nem helyettesítheti.

(4) A zászló használatára, előállításának engedélyezésére és használatáért fizetendő díjra a címerre vonatkozó szabályok az irányadók.

3. A középületek, közterületek fellobogózásának szabályai

4. § A fellobogózásra vonatkozó szabályok a város közigazgatási területén – a vallási és kegyeleti célokat szolgáló középületek kivételével – kiterjednek minden középületre és közterületre.

5. § (1) A városházát a nemzeti színű zászló mellett állandó jelleggel Martonvásár város zászlójával is fel kell lobogózni. A városházát az Európai Unió zászlójával fel lehet lobogózni.

(2) Nemzeti, állami ünnepek alkalmával az önkormányzat működési területén lévő valamennyi középületet – nemcsak az önkormányzati tulajdonút – és a közterületet a tulajdonos (kezelő, használó) köteles fellobogózni, feldíszíteni.

(3) A város polgármestere más ünnepi esemény, gyász stb. alkalmával is elrendel-

heti a teljes vagy részleges fellobogózást. Részleges fellobogózás esetén a polgár-

mester határozza meg azokat a középülteket és közterületeket, amelyeket az esemény jellegének megfelelően fel kell lobogózni.

(4) A fellobogózás végrehajtásáról a középület tulajdonosa (kezelője, használója), illetve azok megbízottai, közterületen az önkormányzat, illetve megbízottai gondoskodnak.

(5) A középületek fellobogózásával egyidejűleg a polgármester a magántulajdonú épületek fellobogózása érdekében felhívással fordulhat a lakossághoz.

(6) A fellobogózáskor a (3) bekezdésben említett esetekben mind a nemzeti színű, mind a városi zászlót ki kell, az Európai Unió zászlóját ki lehet helyezni, más esetben külön intézkedésre az esemény jellegének megfelelően (gyászlobogó, testvérvárosok lobogói stb.) kell lobogózni.

6. § (1) A középületek gyászlobogóval történő fellobogózásáról a (2)-(3) bekezdésben foglalt esetek kivételével a polgármester dönt.

(2) A középületeket gyászlobogóval kell fellobogózni

a. Martonvásár Város Önkormányzatának hivatalban lévő, illetve korábbi polgármesterének,
b. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalban lévő, illetve korábbi képviselőjének,
c. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottsága tagjának,
d. Martonvásár díszpolgára cím birtokosának, Martonvásárért kitüntető díjjal kitüntetettjének,
e. a Hivatal dolgozójának, továbbá onnan nyugdíjba vonult munkatársának
halála esetén.
(3) Martonvásár Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézménynél, illetve tulajdonában lévő gazdasági társaságnál dolgozó, illetve onnan nyugdíjba vonult munkatárs halála esetén a munkavégzése helye szerinti középületet, illetve a Városháza épületét kell gyászlobogóval fellobogózni.

7. § (1) A nemzeti színű, a városi zászló és a gyászlobogó beszerzéséről jó állapotban tartásáról a középület tulajdonosa (kezelője, használója), közterületek tekintetében az önkormányzat köteles gondoskodni. Az Európai Uniós zászló beszerzéséről - értelem szerint – az érintett gondoskodhat.

(2) A kötelezettek tartoznak ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon 12.00 óráig fellobogózni és az ünnep elteltét követő első munkanapon 12.00 óráig kötelesek a lobogót, a zászlót levonni. Az ünnepélyesség fokozása érdekében az előírtakon felül más eszközöket is használhatnak (pl. díszkivilágítás).

(3) Egyéb eseményre történő fellobogózás, illetve levonás szabályairól a polgármester külön rendelkezik.

8. § (1) Közterületek fellobogózásakor – amennyiben azok épületeket is érintenek – a zászlótartó szerkezetek felszerelésének módját és időpontját a tulajdonossal (a kezelővel, a használóval) egyeztetni kell.

(2) Közterületeken álló létesítményekre (például: köz- és díszkivilágító berendezés, forgalomirányító jelzőlámpa) zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, vagy balesetet ne okozzon.

4. A pecsét használatára vonatkozó előírások

9. § (1) A város pecsétjét kizárólag díszítő és utaló jelleggel lehet használni.

(2) A város pecsétje használható:

a) helyi alapítású díjak, kitüntetések oklevelein,

b) nem hatósági jellegű együttműködési megállapodásokon,

c) testvérvárosi megállapodások díszoklevelein.

(3) A város pecsétjét kizárólag az önkormányzati képviselő-testület, a képviselő- testület bizottságai, a polgármester használhatja.

(4) A városi pecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

5. Martonvásár városnév használata

10. § (1) A Martonvásár városnév és ennek rövidített, toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái különösen

a) létesítmény elnevezésébe,

b) cégelnevezésbe (cégszövegbe),

c) üzleti nyomtatványra,

d) védjegyre,

e) szabadalom címébe,

f) árubélyegre,

g) áruminta és áru jelzésére,

h) iparjogosítvány szövegébe,

i) sajtótermék címfeliratába,

j) egyesület nevébe

csak engedéllyel vehető fel.

(2) A városnév-használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az elnevezni kívánt létesítmény, a cég tevékenysége, illetőleg a sajtótermék a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek kell bizonyítania, valószínűsítenie.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Martonvásár város önkormányzatára, az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, költségvetési szerveire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére.

11. § (1) Átruházott hatáskörében eljárva első fokon

a) a polgármester dönt a városnév-használat engedélyezéséről, az engedély elutasításáról,

b) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt a névhasználat jogának megvonásáról.

(2) Az (1) bekezdésben első fokon hozott döntés ellen fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 napon belül Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (2462 Martonvásár, Budai út 13.) címezve a Hivatalban lehet benyújtani.

(3) A városnév használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmezőnek, képviselőjének nevét,

b) elérhetőségét,

c) a használat céljának és időtartamának megjelölését.

(4) A névhasználatra vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos, a határozat tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezésein kívül tartalmaznia kell az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, időtartamát, feltételeit.

(5) A városnév-használata díjmentes. A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.

(6) Az eljárás szabályaira egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) [3]

6. Vegyes rendelkezések

12. § Állami és nemzeti ünnepeink megünneplése alkalmából az önkormányzat megemlékezést tart. Az önkormányzati megemlékezéseket a nemzeti Himnusszal kell megnyitni és a Szózattal kell befejezni. A Himnusz és a Szózat elhangzását élő előadásban, énekszó kíséretében kell biztosítani.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2015. április 2. napján lép hatályba.

(2) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet

a) 4/A. §-sal egészül ki a következők szerint:

„4/A. § A Martonvásár név használatára vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.”

b) 4. melléklete 2.11. ponttal egészül ki a következők szerint:

2.11. Dönt a városnév használat jogának megvonásáról.”

c) 4. melléklete 3.9. ponttal egészül ki a következők szerint:

3.9. Dönt a Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló rendeletben részére átadott hatáskörökben.”

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár város címeréről és zászlójáról, valamint használatuk rendjéről, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 27/2005. (X. 26.) számú rendelete.