Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 29

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

13/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1. §  Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeit 68.375 E Ft-tal növeli és 4.230.708 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2. §  Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásait 68.375 E Ft-tal növeli és 4.230.708 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3. § E rendelet 1- 11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek.

4. § Ez a rendelet 2018. november 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2018. november 28.


                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző


Mellékletek