Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 13. § (1) bekezdés

a) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d)    mobil árusítófülke, egyéb fülke, pavilon, alkalmi árusítás, árubemutatás, javító-szolgáltató tevékenység esetében 95,- Ft/ m2/nap;

b) j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

j)   vendéglátó-ipari előkert, vendéglátó terasz esetében 1100,- Ft/m2/hó;

2. § Az Ör. 13. § (1) bekezdése kiegészül

a) r) ponttal a következők szerint:

r) Üzemanyagtöltő állomás esetében 30.-Ft/m2/nap

b) s) ponttal a következők szerint:

„s) Elektromos töltőállomás üzemeltetése (kivéve díjmentes szolgáltatás esetén) esetében 0.-Ft/parkoló/év

c) t) ponttal a következők szerint:

t) Automata árusító gép esetében 250.-Ft/m2/nap

d) u) ponttal a következők szerint:

u) Városnéző lassújármű/szerelvény esetében 15.000.-Ft/db/nap

3. § Az Ör. 13. §-a kiegészül (10) bekezdéssel a következők szerint:

„(10) A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időszakára a jegyző a közterület-használtért fizetendő, 13. § (1) bekezdés szerint számított díjat, a veszélyhelyzettel működésében érintett engedélyes kérelmére elengedheti. Az erre irányuló kérelem a veszélyhelyzet időszakában nyújtható be.”

4. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. november 25.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző