Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015 (X.28.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 14/2015. (V. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló

14/2015 (V. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésé 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 14/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott hulladéktartó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság fennállása esetén, annak a 3. § (4) bekezdésében meghatározott módon történő igazolását követően vehető igénybe.”


2. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                       aljegyzőKihirdetve: 2015. október 28.                                              Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző