Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 13 - 2015. 08. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2010. (II.03.) önkormányzati rendelete

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a „környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX  tv.  21.  § (2) bekezdés és 26. §  (4) bekezdése, valamint  a „hulladékgazdálkodásról”  szóló 2000.  évi XLIII. törvény  (továbbiakban  Hgt.)  23. § - ában kapott felhatalmazás, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.  58. § (1)  bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:

I. fejezet

Általános rendelkezések

                                       

1. § A rendelet célja Martonvásár Város közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz(a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtésének megszervezése, ennek érdekében valamennyi Martonvásár Város közigazgatási területén belüli ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Martonvásár Város közigazgatási területén található háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a

  1. a veszélyes és radioaktív hulladékokra,
  2. a hulladékról szóló törvényben meghatározott háztartási, háztartásihoz hasonló, a települési, a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a bio-, biológiailag lebomló és a lomhulladékra.

3. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését Martonvásár Város Önkormányzata közszolgáltatás útján látja el.

(2) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiválasztott közszolgáltatót (a továbbiakban: Közszolgáltató), valamint a közszolgáltatás időtartamát rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A háztartási szennyvíz ürítési, átadási helyét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A közszolgáltatás ellátása érdekében a Közszolgáltatóval kötött szerződés, a jogszabályban foglaltakon túl tartalmazza a

a) a közszolgáltatás nyújtása jogának ellenértékét,

b) a Közszolgáltató által a feladat ellátásához biztosítandó gépek, eszközök, berendezések felsorolását,

c) a közszolgáltatás ellátása során alkalmazandó létesítmények megjelölését,

d) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket, így különösen az ügyfélszolgálatok működésére, a közszolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, kapcsolattartási módokra vonatkozó szabályokat,

e) a közszolgáltatás akadályoztatására vonatkozó rendelkezéseket,

f) a jogszabályokban nem rendezett közszolgáltatási díjjal kapcsolatos előírásokat, különösen az önkormányzat által rendeletben biztosított kedvezmények, engedmények Közszolgáltató részére történő kompenzálásra vonatkozó feltételt, az ingatlanhasználók által meg nem fizetett közszolgáltatási díj behajtására vonatkozó feltételeket, szabályokat,

g) az alvállalkozók, közreműködők igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződés módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket.

II. fejezet

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, a Közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevők jogai és kötelezettségei


5. § (1) A háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlan tulajdonosának, használójának kell a Közszolgáltatónál megrendelnie.

(2) A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa, használója közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kéttényezős egységnyi díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal jogosult beszedni.

6. § (1) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető.

(2) Az (1) bekezdésnek nem megfelelő szennyvíz elszállítását a Közszolgáltató a jogszabályban foglalt előírások figyelembe vételével megtagadhatja, valamint megtagadhatja akkor is, ha a kijelölt átadási helyen a háztartási szennyvíz nem helyezhető el.

7. § (1) Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy

a) az érintett ingatlantulajdonos, illetve használó a vízszolgáltató által megadott adatok alapján keletkezett háztartási szennyvíz elszállításáról a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján gondoskodik-e,

b) a Közszolgáltató az e rendeletben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján ellátja-e a közszolgáltatást.

8. § (1) A Közszolgáltatónak a háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató által alkalmazott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő járművön időtálló módon, jól olvashatóan fel kell tüntetnie nevét, jelzését, címét, elérhetőségeit.

(2) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

(3) A háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne okozzon. Ennek előfordulása esetén az állapot megszüntetéséről a Közszolgáltatónak kell haladéktalanul gondoskodni.

9. § (1) A Közszolgáltató köteles a háztartási szennyvíz begyűjtésével, elhelyezésével kapcsolatos nyilvántartását úgy vezetni, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye kétséget kizáróan megállapítható legyen és köteles az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

(2) A Közszolgáltató az évente készítendő költségelszámolást a tárgyévet követő március 31-ig köteles a képviselő-testülethez benyújtani.

9/A. § (1) Az ingatlan tulajdonos, illetve használója köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles a közszolgáltatást a rendeletben foglaltaknak megfelelően igénybe venni, és a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére e rendeletben foglaltak szerint megfizetni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét, a közszolgáltatás ellátása érdekében.

(4) Az ingatlan – ideértve az üdülőingatlanokat, és az időlegesen használt ingatlanokat – tulajdonosa, illetve használója köteles a közszolgáltatást rendszeresen – de évente legalább egy alkalommal – igénybe venni, és időben elvégeztetni, valamint ehhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat, a közszolgáltatást igénybe vevő

  1. nevét,
  2. lakcímét,
  3. születési helyét és idejét,
  4. anyja nevét

kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához, a közszolgáltatási szerződésben foglalt jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles az (5) bekezdésben rögzített adatokat Közszolgáltató részére megadni, valamint adataiban bekövetkezett változásról köteles 30 napon belül a Közszolgáltatót tájékoztatni

III. fejezet

A közszolgáltatás díja


9/B. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének kéttényezős díját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatási díj után kedvezmény, mentesség nem vehető igénybe.

(3) A Közszolgáltató, a szerződéskötést követően minden év október 30-ig kezdeményezéssel élhet, a díjemelés érdekében, a jogszabályban foglalt kalkuláció elvégzését követően, annak bemutatásával a jegyző felé.

IV. fejezet

Záró rendelkezések


10. §

E rendelet 2010. február 15. - én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.k.m.f.


                                                                                                                

 Kiss Gábor                                                                                           Dr. Koltai Gábor

polgármester                                                                                               jegyző
Kihirdetve: 2010. február 3.                                                                                                   Dr. Koltai Gábor

            jegyző