Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.5.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 06 - 2020. 02. 16


Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló

9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, valamint 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2020. február 5.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző


Mellékletek