Mikepércs község képviselő testületének 10/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

Az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 03. 02

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

10/2015. (II.27.) számú rendelete


Az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013 (VII.10.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. §. (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Hatályát veszti az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet.


2.§


(1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2015. február 27.

  Tímár Zoltán sk.                                      ph.                  dr. Vántus Tamás sk.

   polgármester                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.                                                                                                    dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                 jegyző