Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (III).25.) számú rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 25

A rendelet elfogadásra került 2020. március 25-én 14 óra 45 perckor.
Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének

3/2020. (III).25.) számú rendelete


a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:


1.§


Hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (5) bekezdése.

2.§


A Rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„10.§ (4) A képviselő-testületi ülésekre szóló meghívó és a kapcsolódó testületi anyagok kézbesítése a képviselő elektronikus levélcímére történő megküldéssel történik. A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 2 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával előbb kell a képviselő elektronikus levélcímére megküldeni. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, illetve rendelet tervezeteket.”

3.§


(1) A Rendelet 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„11.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését kivételes és indokolt esetekben telefonos úton végrehajtott értesítéssel, a 10.§ (4) bekezdésében foglalt határidők figyelmen kívül hagyásával, akár az értesítés napjára is össze lehet hívni. A telefonos értesítést, telefonra küldött sms útján kell eszközölni.


(2) A Rendelet 11.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„11.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés esetén, a meghívót és a kapcsolódó testületi anyagot a képviselő elektronikus levélcímére kell megküldeni.”


(3) A Rendelet 11.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:


„11.§ (3) Veszélyhelyzetben a Polgármester a meghívó és a kapcsolódó testületi anyagok kézbesítése során a 10.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőktől külön indokolás nélkül is eltérhet.”


4.§


A Rendelet 16.§-a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:


„16.§ (9) A Rendelet 11.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben a Polgármester a képviselő-testület ülését úgy is összehívhatja, hogy az ülés Skype internetes telekommunikációs alkalmazás útján kerül megtartásra. Ennek tényéről a meghívóban a képviselőket tájékoztatni kell.”

5.§


A rendelet 2020. március 25-én  16 óra 00 perckor lép hatályba.


Mikepércs, 2020. március 25.

 Tímár Zoltán sk.                                          ph.                                       Vida Gáborné sk.

   polgármester                                                                                          aljegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. március 25-én  15 óra 03 perckor.