Mikepércs község képviselő testületének 15/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2015. 02. 04 - 2015. 04. 23

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes adótörvények és az
azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel módosított helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:


1.§
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját
bevételeinek növelése, a helyi közügyek magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében
települési adót vezet be.


2.§


(1) Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén lévő, termőföldként nyilvántartott
ingatlan.


(2) E § alapján termőföld valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési
ágban van nyilvántartva.


(3)Az adó alanya, aki a naptári év első napján a (2) bekezdésben meghatározott termőföld
vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként van bejegyezve. Állami
tulajdonban álló termőföldek vonatkozásában az adó alanya, aki a naptári év első napján a
földhasználati-nyilvántartásban földhasználóként van bejegyezve, kivéve azon eseteket, ahol
a földhasználó a Magyar Állam, vagy a törvény által kijelölt állami vagyonkezelő.


(4) Az adó mértéke 10.000 Ft/ha/év.


(5) Mentes az adó alól az az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján fizetendő települési adója nem éri el az 10.000 Ft/év összeget.


Eljárási rendelkezések


3.§


(1) Az adó az adóalany önbevallása alapján kerül megállapításra. Az adót az adóalany minden
év március 31.-ig köteles bevallani és minden év április 30-ig köteles megfizetni az
önkormányzati adóhatóságnál.


(2) Az adót a termőföld ingatlan-nyilvántartásban szereplő teljes területe után kell
megfizetni.


Záró rendelkezések

4.§


(1) A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az adót első ízben a 2015. adóévben, 2015. március 31-ig kell az adóalanynak bevallania és 2015. április 30-ig kell megfizetnie.


Tímár Zoltán sk.                                  Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.
polgármester                                      jegyző


A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2014. november 28.


Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.
jegyző