Mikepércs község képviselő testületének 30/2003 (XII.15..) önkormányzati rendelete

A Telekadóról

Hatályos: 2004. 01. 01 - 2015. 12. 11

-  egységes szerkezetben a 22/2013. (X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal -


A Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény, az önkormányzati törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló, többszörösen módosított 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a telekadóról a következő rendeletet alkotja.


1. §.


Adókötelezettség2. §.


Adó alanya


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.


3. §.


Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

(1) hk.

(2) hk.
4. §.


Az adó alapja


A telek négyzetméterben számított alapterülete.


5. §.


Az adó mértéke


Az adó mértéke 2009. január 01-től: 11 Ft/m


6. §.


Bevallás, adó megfizetése

(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


7. §.


Adómentesség


Mentes az adó alól:

  1. az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
  2. a helyi- és helyközi menetrendszerű tömegközlekedést lebonyolító adóalany az e célra használt telek után.


8. §.


Adómérséklés, adóelengedés


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


9. §.


Az adóbevétel felhasználása


A befizetett adót a község infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.10. §.


Záró rendelkezések


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2004. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2003. december 15.
                        Tímár Zoltán           sk.                                         Jeneiné Egri Izabella sk.

                        polgármester                                                              megbízott jegyző


P.H.


A rendelet a 22/2013.(X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetésre került 2013. november 04-én.


ph.                  Dr. Dászkál Tibor Ákos

jegyző