Mikepércs község képviselő testületének 30/2003 (XII.15..) önkormányzati rendelete

A Telekadóról

Hatályos: 2015. 12. 12 - 2021. 02. 11

-  egységes szerkezetben -


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §.


Adókötelezettség


hk.


2. §.


Adó alanya


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.


3. §.


Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

(1) hk.

(2) hk.4. §.


Az adó alapja


A telek négyzetméterben számított alapterülete.5. §.


Az adó mértéke


Az adó mértéke 2009. január 01-től: 11 Ft/m6. §.


Bevallás, adó megfizetése

(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


7. §.


Adómentesség


Mentes az adó alól:

  1. az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
  2. a helyi- és helyközi menetrendszerű tömegközlekedést lebonyolító adóalany az e célra használt telek után,
  3. a magánszemély tulajdonában álló beépítetlen telek.


8. §.


Adómérséklés, adóelengedés


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


9. §.


Az adóbevétel felhasználása


A befizetett adót a község infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.10. §.


Záró rendelkezések


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2004. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2003. december 15.
                        Tímár Zoltán           sk.                                         Jeneiné Egri Izabella sk.

                        polgármester                                                                 megbízott jegyző


P.H.


Alaprendelet kihirdetve: 2003. december 17-én.

Az alaprendeletet módosító 1/2007. (II.5.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2007. február 5-én.

Az alaprendeletet módosító 20/2007. (XII.17.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2007. december 17-én.

Az alaprendeletet módosító 26/2008. (XII.15.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2008. december 15-én.

Az alaprendeletet módosító 22/2013. (X.31.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2013. október 31-én.

Az alaprendeletet módosító 25/2015. (XII.11.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. december 11-én.ph.                              dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                         jegyző