Mikepércs község képviselő testületének 4/2010 (II.1..) önkormányzati rendelete

a helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2010. 02. 02 - 2018. 02. 14

Mikepércs Község Önkormányzat

4/2010. (II.01.) számú KT. rendelete


a helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról


Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 57. §. (3) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1) bekezdésére, a képviselő-testület az épített és természeti értékek helyi védelmének érdekében az alábbi rendeletet alkotjaÁltalános rendelkezések


1. §.


(1) Ezen rendelet határozza meg azon épített vagy természeti, illetve a (3) bekezdésben meghatározott értékeket, amelyek helyileg jelentősek, és amelyek megsemmisülése, károsodása, károsítása a település történelmének, eszmei és vagyoni értékének sérelmét jelentené.


(2) A rendelet területi hatálya Mikepércs közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet tárgyi hatálya valamennyi helyi önkormányzati védelem alá vett épített és természeti értékre, illetőleg a helyi építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amelyek magasabb szintű jogszabályok alapján nem állnak védelem alatt, és amelyeket önkormányzati rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti értékként védetté nyilvánít (védett helyi érték).


(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, alapítványra, közalapítványra, egyesületre és minden olyan jogi formációra, amely helyi védelem alá vett, jelen rendeletben meghatározott helyi értéket tulajdonol, birtokol, hasznosít, vagy bármilyen jogcímen használ.


2. §


(1) A rendelet határozza meg azon szabályokat, amelyek alkalmazása kötelező a védett helyi értékek kezelése vonatkozásában.


(2) Helyi védelem alatt állnak azon épített vagy természeti, illetőleg az 1. § (3) bekezdésben meghatározott helyi értékek, amelyeket külön önkormányzati rendelet védetté nyilvánít.


(3) A helyi védelem lehet területi vagy egyedi.

      a.) A helyi területi védelem:

a.a.) településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, jelleg, építési vonal,  jelentős  zöldterület vagy növényzet);

                a.b.) településkép;

                a.c.) a település táji környezete;

                a.d.) műemléki környezetet közvetlenül határoló terület;

a.e.) műemléki  jelentőségű   terület.

      b.) A helyi egyedi védelem:

b.a.) építmény, épület egésze vagy része a hozzátartozó telekingatlannal vagy annak egy részével;

b.b.) szobor vagy emlékmű egésze vagy része, illetve – megítélés szerint – a hozzá tartozó földrészlet;

                b.c.) értékes növény, növényzet, növények csoportja;

b.d.) park, parkrészlet.


(4) A védetté nyilvánításról, annak megszüntetéséről az eseti jelleggel létrehozott Helyi Védett Értéket Kezelő Bizottság véleményének figyelembevételével, az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel dönt. A védetté nyilvánítást a tulajdonjog nem befolyásolja.


(5) A 4. §-ban meghatározott védelem alá helyezett helyi értékek vonatkozásában munkálatot csak a jelen rendeletben meghatározott kivitelezési engedély birtokában lehet végezni.


(6) Mikepércs helyi építési szabályzatáról szóló 26/2005. (XI.28.) számú rendelet 19. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat figyelembe kell venni bármilyen ezen rendeletben meghatározott munkálat végzése során.


A védelem alá vett épített és természeti értékek


4. §


(1) Az alábbi helyi épületek jelenlegi tömegképzését kell figyelembe venni az építés vagy újjáépítés során úgy, hogy a felsorolt épületek a jelenlegi méretükben, a helyükön építhetők át (kialakult beépítés védelme):

 1. Mikepércs, Polgármesteri Hivatal (Kossuth u. 1. sz. 272 hrsz.);
 2. Mikepércs, „TSZ Iroda” (Mikepércs, Szabadság tér 3. sz. 409/3 hrsz.);
 3. Jellegzetes bihari beépítést tartalmazó telkek lakóházai és utcai melléképületei:

c.a) Mikepércs, József Attila u.: 300 hrsz.,

c.b) Mikepércs, József Attila u.: 301 hrsz.,

c.c) Mikepércs, József Attila u.: 302 hrsz.

 1. Mikepércs, Szabadság téri, ún. Kató-iskola (408 hrsz.),
 2. Mikepércs helyi építési szabályzatáról szóló 26/2005. (XI.28.) számú rendelet 19. § (2) bekezdésében meghatározott településmag.


(2) Helyi védelem alá tartozó épített helyi értékek (épített helyi érték):

 1. Mikepércs, Szabadság téri, ún. Kató-iskola (408 hrsz.);
 2. Mikepércs külterület, az ún. Kacúr-tanya épületingatlan és telekingatlan (076/2 hrsz.);
 3. Mikepércs, Gyülekezeti Ház épületingatlan és telekingatlan (Szabadság u. 2. sz. 436/2 hrsz.);
 4. Mikepércs Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal épülete és a hozzátartozó telekingatlan (Kossuth u. 1. sz., 272 hrsz.);
 5. Mikepércs, Kossuth u. 1., Művelődési Ház épülete és a hozzátartozó telekingatlan (Kossuth u. 1. sz., 272 hrsz.);
 6. Mikepércs „TSZ Iroda” (Mikepércs, Szabadság tér 3. sz., 409/3 hrsz.).


(3) Helyi védelem alá tartozó épített természeti értékek (természeti érték):

 1. Mikepércs külterületen, az ún. Ezeréves-tölgy (Rákóczi-tölgy) és a hozzátartozó zöld terület, illetve az azon kialakított turisztikai pihenő.A védelem alá vett épített és természeti értékek hasznosítása, fenntartása


5. §


(1) A helyileg védett értékeket a használat nem veszélyeztetheti. A használó úgy köteles használni a védelem alatt álló helyi értéket, hogy az ne veszélyeztesse annak állagát.


(2) Az épületek állagának megóvása, jó karbantartása a tulajdonos feladata, kötelessége, függetlenül attól, hogy a védett értéket ő maga, vagy bárki más bármilyen jogcímen használja vagy birtokolja.


(3) A helyi védelem alatt álló épületen építési (állagmegóvási, korszerűsítési, átalakítási, felújítási, ráépítési, hozzáépítési, stb.) munkák a védettség szempontjaival összhangban az épület jellegének megváltoztatása nélkül végezhetők.


(4) A helyi védelem alatt álló épületen bármilyen építési munkát végezni csak az 6. §-ban meghatározott eljárás szerint lehet (hozzájárulási eljárás).


(5) A hozzájárulási eljárásban a hozzájárulási jogkört, első fokon a képviselő-testület 2. § (4) bekezdésben meghatározott eseti bizottsága gyakorolja, amely három tag képviselőből és két tag külső szakértőből áll. A bevont külső szakértő – lehetőség szerint – jogász, illetőleg műszaki végzettségű szakember lehet. A bizottság döntésében nyilatkozza, hogy a becsatolt dokumentumok megfelelőek a helyi védelem biztosítása vonatkozásában.


(6) Az (5) bekezdésében meghatározott bizottság, döntését határozatban hozza meg, amely ellen fellebbezéssel a képviselő-testülethez lehet élni, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.


6. §


(1) A védett épület tulajdonosa, vagy a tulajdonos képviselője (tulajdonos) jogosult eljárni a védett épület vonatkozásában, bármely olyan beavatkozás tekintetében, amely ezen rendelet szerinti munkálatnak minősül, illetőleg bármilyen építési tevékenységgel érinti a 4. §-ban meghatározott védett helyi értékek valamelyikét.


(2) A tulajdonos a tervezett munkálatok, vagy az azzal összefüggésben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőző 30 nappal korábban köteles a Polgármesteri Hivatalnak benyújtani, a hozzájárulási eljárás lefolytatásának céljából:

 1. a kérelmet, amelynek tartalmaznia kell az érintett védett érték megnevezését és elhelyezkedését; az indokolást a beavatkozás szükségességéről; azt hogy milyen eljárás keretében kívánják elvégezni a beavatkozást, illetve annak előkészítését; mekkora volumenű lesz a beavatkozás, mennyiben érinti az a védett értéket;
 2. a tervezett munkálat szabatos, részletes műszaki leírását;
 3. a beépítendő, felhasználandó eszközök, anyagok tételes felsorolását tartalmazó listát, mennyiségi és minőségi, illetőleg név vagy típus szerinti eszköz és anyag meghatározással;
 4. felmérési rajzot, illetőleg az építési és/vagy a kiviteli tervdokumentáció 1-1 példányát,
 5. amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, a tervezett közbeszerzési kiírás dokumentációját.


(3) A bizottság a dokumentumok értékelése után, annak megfelelősége esetén megfelelőségi nyilatkozatot ad ki, amelyben kimondja, hogy a dokumentációban foglaltak megfelelnek a védelem alá helyezés céljának, illetve azt, hogy a dokumentáció mely tartalmi eleme releváns a további eljárások vonatkozásában. Nem megfelelőség esetén elutasítja a kérelmet és új dokumentumok benyújtására kötelezi a kérelmezőt 15 napos határidő (póthatáridő) tűzésével. A bizottság döntésével szemben jogorvoslattal lehet élni a képviselő-testület irányába, amely a fellebbezés Polgármesteri Hivatalba való beérkezését követő 8 napon belül megtárgyalja a fellebbezést és dönt a kérelemről. A fellebbezés elbírálásához szükséges időtartam felfüggeszti a póthatáridő időtartamát.


(4) Helyi védelem alatt álló épületingatlan felújítása, átépítése, bővítése, korszerűsítése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában közzétett ajánlattételi dokumentációban szerepeltetni kell azt, hogy az érintett épület helyi védelem alatt áll, és azt, hogy kezelésére a jelen rendelet speciális szabályokat tartalmaz.


(5) Helyi védelem alatt álló épület felújítását, átépítését, bővítését, korszerűsítését olyan vállalkozó, vagy szervezet végezheti, aki, vagy amely már végzett hasonló védettség alatt álló (helyi, országos) épület vonatkozásában felújítási, átépítési, bővítési, korszerűsítési munkálatokat Magyarország területén, vagy igazoltan alkalmaz – munkajogviszonnyal, megbízási jogviszonnyal, vállalkozási jogviszonnyal – olyan szakembert, aki már irányított védelem alatt álló épület felújítását. Az erről szóló igazolást, a beavatkozásra vonatkozó vállalkozó szerződés aláírását megelőző 8 nappal korábban be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatalba, amely 3 napon belül beterjeszti az 5. § (5) bekezdésben meghatározott bizottság elé, majd a bizottsági ülést követő 3 napon belül a képviselő-testület elé, kivitelezési jóváhagyás céljából.


(6) A (4) bekezdésben meghatározott igazolást azon szervezet kell hogy kiállítsa, amely védelem alá vette az igazolás alapját képező épületet. Az igazolásban szerepelnie kell a védelem alá vett ingatlan védettségi státuszát megalapozó döntés számának és elnevezésének, illetőleg annak elektronikus elérhetőségének. Amennyiben elektronikus úton nem elérhető a dokumentum úgy az igazolás benyújtó köteles becsatolni az igazolás mellékleteként a vonatkozó rendelkezést.


(7) A (4) bekezdésben meghatározott igazolás mellé be kell csatolni a vállalkozási szerződés tervezetét, annak minden mellékletével és tartozékával együtt.


(8) A bizottság, illetőleg bizottsági kifogások és fellebbezés esetén a képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott dokumentum tartalmakat összeveti, a (4) bekezdésben meghatározott dokumentum tartalmakkal. Amennyiben a bizottság nem támaszt kifogást, megadja a kivitelezési hozzájárulást, amely döntésről a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt, illetőleg a képviselő-testületet.


(9) Bizottsági kifogás esetén a bizottság elutasítja a kivitelezési hozzájárulást. A kérelmezőt a döntés meghozatalát követő napon a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a bizottsági döntésről, aki a döntésről szóló értesítés tudomásra jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a képviselő-testülethez. A kérelmező fellebbezése esetén a Polgármesteri Hivatal rendkívüli képviselő-testületi anyagot állít össze és a képviselő-testület, fellebbezés átvételét követő három napon belül döntést hoz a kivitelezési hozzájárulás megadásának, vagy megtagadásának tárgyában.


7. §


(1) A kivitelezés során, a védett érték rendeltetésének megőrzése, a kivitelezési engedélybe foglaltak biztosítása érdekében az önkormányzat műszaki szakértőt alkalmazhat. A műszaki szakértő kizárólag megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező önkormányzati munkavállaló, vagy külső személy lehet, akinek személyét – külön megbízó levéllel – közölni kell a kérelmezővel és a beavatkozást végzővel, illetőleg annak képviselőjével. A műszaki szakértő ezen eljárása során hivatalos önkormányzati személynek, ellenőrnek (tovább: ellenőr) minősül.


(2) Az ellenőr jogosult minden munkafázist, a beépített és felhasznált eszközök és anyagok megfelelőségét a hozzájárulási eljárás során leírtakkal megfeleltetni és azokat leellenőrizni. A műszaki szakértő jogosult az építési naplóba betekinteni, amelyet sem a megrendelő, sem a kivitelező nem akadályozhat meg. Az ellenőrt kötelezően meg kell hívni minden olyan munkavégzésre, ahol eltakarással kerül beépítésre valamilyen eszköz, vagy anyag. Az ellenőrt kötelezően meg kell hívni a műszaki átadás-átvételi eljárásra is.


(3) Az ellenőr köteles haladéktalanul jelenteni a polgármesternek minden olyan tevékenységet, eszköz- és anyag felhasználást, amely eltér a hozzájáruló nyilatkozattól, illetőleg, amely veszélyezteti a védett érték állagát, külső jellemzőit, jegyeit.


(4) A polgármester az ellenőr kezdeményezésére azonnali hatállyal leállíthatja munkát, amely döntés ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a képviselő-testülethez. A fellebbezésnek a polgármesteri döntésre vonatkozóan nincs halasztó hatálya, az azonnal végrehajtandóvá válik. A fellebbezést, a kézhezvételét követő 3 napon belül bírálja el a képviselő-testület.


(5) A nem kivitelezési engedélynek megfelelő kivitelezésért a védett érték tulajdonosa felel. Az önkormányzat képviselő-testülete a nem kivitelezési engedélynek megfelelő kivitelezésért elmarasztalhatja a tulajdonost és egyúttal – határidőtűzéssel – kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, illetőleg olyan újabb kivitelezési munkálatok elvégzésére, amelyek olyan módon javítják a nem kivitelezési engedélynek megfelelő munkavégzés következményeként létrejött új arculatot, műszaki tartalmat, amely biztosítja azt, hogy a védett helyi érték olyan legyen, mint ami miatt védelem alá vételére sor került.


(6) Minden (5) bekezdés szerinti döntéssel összefüggésben keletkező költség a tulajdonost terheli. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezésnek, az önkormányzat szakértők és megfelelő kivitelezők bevonásával elvégezteti a szükséges munkálatokat, amely költségét az érintett védett érték tulajdonosával szemben érvényesít.


8. §


(1) Amennyiben az arra kötelezett nem tesz eleget a 7. § (2) bekezdésben meghatározott kötelezéseknek és elmulasztja meghívni az eljárásokra az ellenőrt, úgy az ellenőr, vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi a polgármesternél a 7. § (4) bekezdés szerinti eljárást, illetőleg feltáró vizsgálat elindítását, azon célból, hogy meg lehessen állapítani, milyen okból kifolyólag maradt el az ellenőr meghívása.


(2) Amennyiben az ellenőrt nem hívják meg a műszaki átadás-átvételi eljárásra, a képviselő-testület helyi hatósági hatáskörében eljárva kötelezheti a tulajdonost pót átadás-átvételi eljárás lefolytatására, amelyen az ellenőrön túl ugyanazon személyeknek a jelenléte kötelező, akik az eredeti átadás-átvételi eljáráson is jelen voltak. A képviselő-testület önkormányzati biztost delegálhat a pót átadás-átvételi eljárásra. A pót átadás-átvételi eljáráson biztosítani kell mindazon dokumentumokat, amelyek az eredeti átadás-átvételi eljáráson biztosítva voltak, és amelyek azon keletkeztek.


(3) A (2) bekezdés szerinti pót átadás-átvételi eljárás minden költsége a tulajdonost terheli.


9. §


(1) A kivitelezés befejezése után a tulajdonos írásban köteles beszámolni a védett helyi értéken elvégzett munkálatokról, a kivitelezés eredményéről, az esetleges bekövetkezett változásokról. A beszámolót a műszaki átadás-átvételi (vagy a pót átadás-átvételi) eljárás  befejezését követő 30 napon belül kell benyújtania a Polgármesteri Hivatalba.


(2) A beszámoló benyújtását követő 15 napon belül a képviselő-testület értékeli a beszámolót és meghallgatást tart. Meg kell hallgatni az ellenőrt, a tulajdonost vagy képviselőjét, illetőleg a 2. § (4) bekezdés szerinti bizottság elnökét.


(3) A képviselő-testület döntését határozatban hozza meg, amelynek mellékleteként elfogadó nyilatkozatot ad ki a kivitelezés megfelelőségéről, vagy meg nem felelőségéről.


(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti meg nem felelőségi nyilatkozattal egyidejűleg vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatására biztost nevez ki, akinek szakmai támogatására felkérheti az önkormányzat jegyzőjét és az ellenőrt.


(5) Amennyiben bebizonyosodik a nem megfelelő teljesítés a vizsgálat során, az önkormányzat képviselő-testülete a nem kivitelezési engedélynek megfelelő kivitelezésért elmarasztalhatja a tulajdonost és egyúttal – határidőtűzéssel – kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, illetőleg olyan újabb kivitelezési munkálatok elvégzésére, amelyek olyan módon javítják a nem kivitelezési engedélynek megfelelő munkavégzés következményeként létrejött új arculatot, műszaki tartalmat, amely biztosítja azt, hogy a védett helyi érték olyan legyen, mint ami miatt védelem alá vételére sor került.


(6) Minden (5) bekezdés szerinti döntéssel összefüggésben keletkező költség a tulajdonost terheli.


10. §


(1) A védett értékről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:

 1. a védett érték megnevezését;
 2. pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)
 3. természeti védelem esetén a védett terület határát feltüntető, a településrendezési tervvel azonosítható helyszínrajzot;
 4. a tulajdonos, kezelő, használó nevét;
 5. a védelem indokolását;
 6. a védett érték fotóját;
 7. a védelmet elrendelő önkormányzati rendelet számát.


(2) A védelemben részesítést vagy annak megszüntetését a helyben szokásos módon közzé kell tenni és erről írásban értesíteni:

 1. a védett érték tulajdonosát, kezelőjét, használóját;
 2. az illetékes építésügyi hatóságot.


(3) A védelem tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.


(4) A község területére készített településrendezési tervben a természeti értékek helyi védelme alá eső terület, a védett településszerkezet, településrész határát fel kell tüntetni.


(5) Az illetékes építésügyi hatóság a hatáskörébe tartozó védett értékekben bekövetkező engedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása során eljáró szakhatóságként köteles bevonni Mikepércs Polgármesteri Hivatalát, míg a bejelentési kötelezettségekkel bíró tevékenységek esetén értesítenie kell Mikepércs Polgármesteri Hivatalát.


Védelembe vételi és védelem megszüntetési eljárás


11. §


(1) Védetté nyilvánítási eljárás megindítására hivatalból, társadalmi szervezetek javaslatára, egyéni kezdeményezésre kerülhet sor. Az eljárás előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.


(2) A védetté nyilvánítási eljárás megindítását írásbeli javaslat útján lehet megtenni, amelyben le kell írni:

 1. a védelembe venni javasolt építmény, vagy természeti képződmény nevét, helyét (cím, helyrajzi szám),
 2. elhelyezkedésének rövid, de precíz leírását,
 3. a tulajdonos nevét, címét, elérhetőségét,
 4. a javaslat indokolását.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslathoz mellékelni kell olyan köztudomású, hiteles, elfogadott tényeket tartalmazó dokumentumokat, fényképeket (digitális formában) amelyek alátámasztják a javaslatban megfogalmazott indokolást.


(4) A védelembe vételről a képviselő-testület dönt, a 3. § (4) bekezdésben meghatározott bizottság állásfoglalására figyelemmel. A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni a javaslattevőt és azt, akit érint a képviselő-testület döntése.


(5) A védetté nyilvánítás megszüntetését a tulajdonos, vagy olyan kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét érinti a védett státusz.


(6) Helyi védelmet akkor lehet megszüntetni, ha a helyi védett érték:

 1. védelembe vételére tévesen, más védendő értékkel összetévesztve került sor,
 2. olyan állapotba került, amely nem teszi lehetővé a helyreállítást, felújítást és szükséges az elbontása, elpusztítása,
 3. elpusztult, leomlott.


(7) A védelem megszüntetési eljárás megindítását írásbeli javaslat útján lehet megtenni, amelyben le kell írni:

 1. építmény, vagy természeti képződmény nevét, helyét,
 2. a rendeletben történő rögzítésének tényét, jogszabályhely megjelölésével,
 3. a javaslat indokolását, azok ténybeli alátámasztását szolgáló dokumentumokkal.


(8) A helyi védelem megszüntetéséről a képviselő-testület dönt, a 3. § (4) bekezdésben meghatározott bizottság állásfoglalására figyelemmel. A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni a javaslattevőt és azt, akit érint a képviselő-testület döntése.


Helyi értékek védelmének támogatása


12. §.


(1) A helyi védelemben részesülő építmények, illetve területek tulajdonosai a helyi adók kivetésekor kedvezményben, vagy – indokolt esetben – adómentességben részesülhetnek.


(2) A helyi védelemben részesülő építmények, illetve területek tulajdonosai eseti anyagi támogatásban részesülhetnek. Az eseti támogatásról és annak mértékéről a képviselő-testület dönt.


13. §


(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben meghatározott kötelezettségeket megszegi.


(2) A szabálysértési bírság mindaddig megismételhető, amíg a kötelezett nem ezen rendeletben meghatározott módon jár el.


Záró rendelkezések


14. §.


(1) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Mikepércs képviselő-testületének 9/2001.(IV.23.) számú, illetőleg a 10/2001.(IV.23.) számú rendelete, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetben.


(3) A rendeletet folyamatban lévő ügyekben csak akkor kell alkalmazni, ha a tulajdonos, vagy eljárásra jogosult nem kezdte meg a védett értékkel kapcsolatos beavatkozást (kivitelezést). Amennyiben a tulajdonos, vagy eljárásra jogosult megkezdte a védett értékkel kapcsolatos beavatkozást (kivitelezést) úgy a 10/2001.(IV.23.) számú rendelet alkalmazása kötelező.                 

Tímár Zoltán  sk.                                         Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

              polgármester                                                               jegyző                                                                 p.h.


A rendelet kihirdetve: 2010. február 2.
                ph.                         Dr. Dászkál Tibor Ákos

                                                               jegyző