Homrogd község képviselő testületének 7/2014 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 01. 01

Homrogd község képviselő testületének 7/2014 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló

2015.01.01.

módosításáról

Homrogd község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 6. §. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése

a.) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (papír, fehér és színes üveg, műanyag) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti.
b.) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
c.) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.
d.) A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.
e.) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.
f.) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.
g.) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.

2. § A rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

3. § A rendelet 2015. január 01. napjától lép hatályba.