Mikepércs község képviselő testületének 18/2019 (XI.29..) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 10

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2019. (XI.29.) sz. KT rendelet

a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (3) bekezdés b) pont 6. alpontja hatályát veszti.


(2) A R. 4 § (3) bekezdés f) pont 5. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„5. ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, a már beépült területeken 3 méter, új beépítésre szánt területen pedig 5 m előkert létesítése kötelező,”


(3) A R. 4 § (3) bekezdés f) pont 6. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„6. a lakóépületeket (a főépületeket) a szabályozási vonaltól merőlegesen mért 30 méter mélységű lakózónában, az állattartó és a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz és tároláshoz kapcsolódó épületeket az előkert határától mért 30-60 méter mélységű gazdasági zónában kell elhelyezni.”


2.§(1) A R. 6.§ (1) bekezdés d) pontjajának 3. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„3. az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 %, a minimális zöldfelületi fedettsége 40 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 méter lehet.”


(2) A R. 6.§ (8) bekezdés d) pontja 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„4. a telek beépítésének feltétele új beépítésre szánt területen a teljes közművesítettség, egyéb esetekben a közmű kiépítéséig a közműpótló a szakhatóságok által elfogadott módon”

         3. §Hatályát veszti a R. 13.§ (2) bekezdése.

4. §Hatályát veszti a R. 24.§ 1. számú melléklete szerinti szabályozási terven a 12/2016. (VIII.17.) sz. KT rendelet 1. számú mellékletével átvezetett módosítás.  


5. §        Záró rendelkezésekEzen rendelet 2019. november 30. napján lép hatályba.
Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

    polgármester                                                                                              jegyző