Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (XI. 30.) számú rendelete

a talajterhelési díjról szóló – a 6/2016 (III.31.) sz. KT rendelettel módosított – 8/2011. (VI. 06.) sz. KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

– Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el –


  1. §


A rendelet I. fejezetének preambuluma kiegészül Magyarország Alaptörvényére vonatkozó hivatkozással, a 2011. évi CLXXXIV. törvény 156. § (3) bekezdésével hatályon kívül helyezett 1990. évi LXV. törvényre vonatkozó utalás a szövegből törlendő:


  1. FEJEZET


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

  1. §

A rendelet 3. § (6) bekezdése a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletre vonatkozó hivatkozással egészül ki:

3.§ (6) Mikepércs Község területérzékenységi szorzója a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint: 1,5.

 3. §

A rendelet 4.§ (2) bekezdése a talajterhelési díjelőleg megfizetésének ütemezését és a befizetés határidejét határozza meg, a (4) bekezdés a közszolgáltató adatszolgáltatásáról rendelkezik, az (5) és (10) bekezdések a díjfizetés ellenőrzésének rendjét pontosítják:

4.§ (2) A kibocsátó negyedévenként az előző évben megállapított kibocsátás alapján díjelőleget köteles megfizetni. A díjelőleg összegét a rendelet hatálybalépés követő negyedév 15. napjáig kell megfizetni.

4.§ (4) A közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéshez szükséges adatok a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja

4. § (5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. A talajterhelési díjak bevallását és befizetését a jegyző ellenőrzi. Az ellenőrzéshez minden év február 28. napjáig ellenőrzési terv készül.

4. § (10) A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.§

A rendelet 10. §-a tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket az alábbiak szerint:

10.§ (1) E rendelet kihirdetésének időpontja 2020. december 1.

10. (2) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(3)…


Mikepércs, 2020. november 30.            Tímár Zoltán sk.                                                         Dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

            polgármester                                                                            jegyzőZáradék:

A rendelet 20/2020. (XI. 30.) sz. módosítása kihirdetve: 2020. december 1-én.

A rendelet hatályba lépésének időpontja 2021. január 1.Mikepércs, 2020. november 30.

                                                                                                     dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                                                                                                                                  jegyző