Mikepércs község képviselő testületének 10/2016 (V.27..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.27.) sz. KT rendelete Mikepércs Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 12/2015. (III.16) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2016. 05. 28

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének

            10/2016. (V.27.) sz. KT rendelete

Mikepércs Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 12/2015.  (III.16) KT rendeletének módosítása

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2015. (III.16.) számú rendeletét (tovább: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 2. §. (1)-es, pontja az alábbiak szerint módosul: „(1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését           

                                                1.341.901 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                    1.643.790 ezer Ft költségvetési kiadással

- 301.889 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

301.889 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.”

A R. 2. §. (2)-es, pontja az alábbiak szerint módosul: „(2) Mikepércs Község Önkormányzata 301.889 ezer Ft költségvetési hiányából 301.889 ezer Ft a működési költségvetés hiánya. 

A R. 2. §. (3)-es, pontja az alábbiak szerint módosul: „(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek maradványának terhére működési célra 83.387 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.”

A R. 2. §. a (4)-el egészül ki: „(4) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására külső forrást von be, ezért likvid hitel felvételt tervezi 206.815 ezer Ft értékben.

A R. 2. §. a (5)-el egészül ki: „(5) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására külső forrás igénybevételét Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését tervezi 11.687 ezer Ft értékben.


2. § A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.341.901 eFt összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

917.642 eFt működési bevétel

     424.259 eFt felhalmozási bevétel

A rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.643.790 eFt kiadási főösszegből

                                               1.023.496 eFt a működési kiadás

403.488 eFt a felhalmozási kiadás és

                                               216.806 eFt a finanszírozási kiadás

3. §.(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 79.644 eFt összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. 

4.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a 2016. május 28. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tímár Zoltán s.k.                                        dr. Vántus Tamás s.k.

polgármester                                                               jegyző