Mikepércs község képviselő testületének 3/2006 (I.13..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról

Hatályos: 2020. 04. 30 - 2020. 06. 09

Mikepércs Község Önkormányzatának


3/2006. (I.13.) számú KT. rendelete


- módosításokkal egységes szerkezetben -

A közterület használatáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet célja


Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a településképi, településrendezési, környezetvédelmi, közegészségügyi, tulajdonosi, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat, illetve igénybevétel feltételeit.2. §

    

 A rendelet hatálya


(1) ) A rendelet területi hatálya Mikepércs közigazgatási területére terjed ki, a települési önkormányzat tulajdonában álló, közterületnek minősülő földterületekre:

 1. közhasználatra szolgáló olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló területre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
 2. ingatlan-nyilvántartásban közterületként szereplő földrészletre,
 3. belterületi földrészek, illetve építmények és ahhoz tartozó egyéb közhasználatra átadott részére,
 4. közparkként működő ingatlanokra, függetlenül attól, hogy ezek a területek kinek a tulajdonában, kezelésében állnak.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a következő közterületekre:

 1. piac-és vásárterületekre,
 2. az önkormányzat fizető várakozóhelyeinek területére a működési időtartam alatt.

3. §


A közterület használati engedély


(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.

(2) A közterület használatáért az engedéllyel rendelkező (továbbiakban: engedélyes) díjat köteles fizetni.  A megállapított közterület-használati díj után az engedélyesnek a mindenkori általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t kell fizetnie.

(3) A közterület használati díj mértékét az 1. sz. melléklet szerint kell megállapítani. Ezen alapdíj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

(4) A települési önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosít, ha a nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a legalább 300 malapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közetrület-használattal valósítható meg.

5. §


(1) Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni:

 1. 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély-elhárítási munkákhoz szükséges terület igénybevételéhez.
 2. Az Önkormányzat által közterületre kihelyezett köztárgyakra, utcabútorokra, hirdető berendezésekre, figyelemfelkeltő és tájékoztató táblákra, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok kihelyezésére.
 3. A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásához szükséges felvonulási és munkaterületekre, amennyiben a munkálatokat az Önkormányzat végzi, illetve végezteti.
 4. Úti tartozékok, és közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez.

(2) A közterület használat csak ideiglenes jelleggel engedélyezhető:

 1. visszavonásig,
 2. meghatározott időre,
 3. feltétel bekövetkeztéig.

(3) A polgármester a közterület használati engedély megadásáról a közérdek és a településkép figyelembe vételével határoz.

7. §


A hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését, amelyeket a közterület használó legkésőbb a közterület használat megkezdése előtt köteles beszerezni.

8. §


Az engedély iránti kérelem


(1) A közterület használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a kért területhasználat időpontját megelőzően legalább 15 nappal.

(2) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) A közterület használat engedélyezése iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerint kérelem nyomtatványon kell előterjeszteni

9. §


Az engedély megadása


Az engedélykérelem elbírálása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet előírásait.

10. §


Az engedély


(1) A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell:

 1. az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,
 2. a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
 3. közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. utalást arra, hogy a hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését, amelyeket a közterület használó a közterület használat megkezdése előtt köteles beszerezni
 5. a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját,
 6. nem magánszemély esetén az engedély előírásaiért felelős személy nevét,
 7. azt a kitételt, hogy az engedély megszüntetése vagy visszavonása, illetve az engedély lejártának esetekor az engedélyes a közterületet köteles kiüríteni, és azt az eredeti – illetve a használat általi megrongálás esetén megfelelően megtisztított és felújított – állapotban a közcélra visszaadni,
 8. azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt folyamatosan a helyszínen tartani,
 9. azt a kitételt, hogy az engedély csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját, illetve bejegyzett tagját jogosítja fel a közterület használatra,
 10. Hk.
 11. azt a kitételt, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környékét tisztán tartani, a göngyöleg és szemét naponkénti elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén, annak karbantartásáról gondoskodni.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban meghatározott formában lehetséges.

(3) Hk.

11.§


Az engedély érvényessége


(1) Az engedély

 1. a meghatározott idő elteltéig,
 2. visszavonásig,
 3. a megállapított feltétel bekövetkeztéig érvényes.

(2)A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterület használó a közterület használatát anélkül kezdi meg, hogy rendelkezne  a végzendő tevékenység kapcsán jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyekkel (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti.

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, illetőleg határozott időszakra szüneteltethető.

(4) Közterület használati engedély nem ruházható át. Az átruházás az engedély azonnali megvonásával jár.

12.§


Élelmiszer árusítás közterületen


A jegyző által évente kijelölt alkalmi zöldség-gyümölcsárusító helyeken, a mezőgazdasági termelők (őstermelők, kiskert tulajdonosok) esetenként közterület használati engedély nélkül árusíthatnak.

13.§


(1) A közterületen árusított közvetlen fogyasztásra készült élelmiszert jogszabályban meghatározott esetekben csak előrecsomagolt formában, az előirt jelölések feltüntetésével szabad forgalomba hozni.

(2) Az élelmiszert közvetlenül földre, útburkolatra helyezve árusítani tilos.

(3) A közterületen történő árusítás során a hűtést igénylő élelmiszereket forgalomba hozni csak a hűtőlánc folyamatos fenntartása mellett szabad.

14.§


A közterület használat díja


(1) Az engedélyes közterület használatért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, előtetőt, napvédő-ponyvát, és minden a gyakorolt, végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközt, berendezést, tartozékot kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes négyzetméterként számítandó.

(4) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 m2-nek tekintendő.

(5) Közterület használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. Minden megkezdett időegység (nap, hó, év) egész időegységnek veendő figyelembe.

(6) A díjbeszedéséről a Képviselő-testület hivatalának pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.

(7) A napra vonatkozó közterület használati díjat - a napok száma alapján -, teljes egészében a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.

(8) Hónapra vonatkozó közterület használati díj esetén a közterület használatának megkezdésekor  az első két havi közterület használati díjat kell befizetni.

(9) Évre vonatkozó közterület használati díj legalább 50%-át, de legfeljebb 6 havi részletét a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.

(10) Hk.

(11) Hk.


15.§


Díjfizetési mentesség


(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:

 1. A fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezésére.
 2. A közműveknek (elektromos, gáz-, víz-, csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére.
 3. A postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények, berendezések elhelyezésére.
 4. A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.
 5. Szobrok, emlékművek, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez.
 6. A műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos közterület használatáért.

16.§


Felmentés


(1) A polgármester a kérelmező természetes személyt szociális helyzetére tekintettel

a)   mentesíti a díjfizetés alól, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

b)    50%-os díjfizetési kedvezményben részesíti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) Hk.

(3) Nem magánszemély írásbeli kérelmére a közterület-használati díj mérsékelhető vagy elengedhető akkor, ha a közterület használatot fontos közérdekből vagy önkormányzati érdekkel összefüggésben történi.

(4) Nem adható mérséklés vagy díjfizetési mentesség:

engedély nélküli, vagy attól eltérő közterület használatért megállapított díjra. 

17. §


(1) A közterület használattal kapcsolatos eljárásban hozott határozatot közölni kell:

 1. a kérelmezővel,
 2. az engedélyben foglaltakért felelőssel – ha az nem azonos az engedélyessel,
 3. Hk.
 4. a közterület tulajdonosával (kezelőjével), ha az nem az Önkormányzat,
 5. a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó egységével, díjfizetési kötelezettség esetén,
 6. Hk.

(2) Hk.18. §


(1) A megadott engedély polgári jogi igényt nem dönt el, s nem mentesíti az engedélyest a közterület használatához szükséges egyéb engedélyek, jogosítványok megszerzésének és betartásának kötelezettsége alól.

(2) Az engedély nem hosszabbítható, de az engedély a feltételek fennállása esetén ismételten megadható.

19. §


A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása


(1) A közterület-használat közérdekből megszüntethető abban az esetben, ha a közterület használat további fenntartása az önkormányzatot törvényes vagy szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében akadályozná.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha:

 1. Az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, továbbá ha a díjfizetési kötelezettségének az előirt határidőben nem tett eleget.
 2. Az engedélyes személyi jogosultsága bármilyen oknál fogva megszűnt.
 3. Az engedélyes az engedély bármely feltételét megszegi és szabálytalan magatartásával erre vonatkozó felhívás ellenére sem hagy fel.
 4. Az engedélyes a közterület használatot jogosulatlan számára átengedi.
 5. Az engedély kiadására a kérelmező hamis vagy téves adatszolgáltatása alapján kerül sor.


20. §


(1) Visszavonható a kiadott engedély, ha az engedélyes a kérelmezett területet nem veszi igénybe.

(2) Az engedély ismételt kiadása megtagadható, ha az engedélyes az erre vonatkozó határozatot 15 napon belül nem veszi át, vagy ha az engedélyezett közterületet folyamatosan nem foglalják el.

21. §


(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén – díjfizetési kötelezettség megállapítása és a szabálysértési eljárás megindítása mellett -, az eljáró hatóság – az erre vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén – intézkedik a közterület hatósági úton történő kiürítéséről.

(2) A közterület kiürítése a közterület használó (tulajdonos) költségére és veszélyére történik, az ingóságban ennek során keletkező kár kizárólag az engedély nélküli közterület használót terheli.

(3) A közterületről az eljárás keretében elszállított ingóságokat az eljáró szerv a tulajdonos költségére 60 napig őrzi (őrizteti), majd ezt követően értékesíti vagy megsemmisíti.

(4) Amennyiben a közterület-használattal összefüggésben a közterület, vagy annak berendezése megsérül, a közterület használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. E munkák elvégzésének költségei is a közterület használót terhelik.

22. §


(1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.

(2) hk.

22/A.§


A közterület filmforgatási célú használata


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) hk.

(4) hk.22/B.§


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

(4) Turisztikailag kiemelt terület Mikepércs község főtere (Mikepércs 405 hrsz.), valamint a református templom területe (Mikepércs 447 hrsz.).

(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.

(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.

(7) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan közterület-használati engedély van érvényben, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

23. §


Értelmező rendelkezések


(1) A közterület használat nagysága megállapításánál az elfoglalt teljes terület egész m2-re kerekítve kell figyelembe venni.

(2) Árusítás célú közterület használatnál a területbe beleszámít az árus által igénybe vett terület nagysága is.

(3) A táblák és ehhez hasonló jellegű tárgyakra közterület foglalása esetén ezek függőleges (jellegű) felületeire a díjtáblázat külön tételt tartalmaz.

(4) Az 1 m2 alatti közterület használat esetén 1 m2 veendő figyelembe.

(5) Az árusító asztal, állvány, gurulókocsi esetén az „árusítóhely” nagysága maximum 3 m2, zöldség-gyümölcs árusítónál maximum 6 m2 lehet.

(6) A szokványostól eltérő közterület használatok esetén a díjtétel megállapításának alapja a tárgy, domináns az elfoglalt síkra eső vetületének nagysága (pld.: hőlégballon).

(7) A rendelet alkalmazása szempontjából cég- és címtáblának, illetve cégérnek minősülnek mindazok a közterületbe (fölé) 10 cm-nél jobban benyúló tárgyak, amelyek a közvetlen környezetükben folytatott tevékenységre utalnak, és a környezetben megszokott mértéket nem haladják meg. Minden ennél távolabb kihelyezett hirdetés – vagy információhordozó – anyagtól és kiviteltől függetlenül hirdető-berendezésnek minősül.

24. §.


(1) A rendelet 2006. január 30-án lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő első fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt kiadott és érvényes közterület használati engedélyeknél az e rendeletben megállapított közterület használati díjakat kell fizetni a rendelet hatályba lépését követő időszakban.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló, többször módosított 9/1995.(V.29.) számú rendelete.

Tímár Zoltán sk.                                      Dr Dászkál Tibor Ákos sk.

                              polgármester                     ph                               jegyzőAlaprendelet kihirdetve: 2006. január 13.

Az alaprendeletet módosító 24/2013. (XII. 06.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2013. december 06.

Az alaprendeletet módosító 13/2017. (V. 30.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2017. május 30.

Az alaprendeletet módosító 14/2018. (XII.07.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2018. december 07.

Az alaprendeletet módosító 17/2019. (III.29.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. március 29.                                                

Az alaprendeletet módosító 7/2020. (IV.30.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2020. április 30.

                 

                                                      ph.dr. Vántus Tamás sk.

jegyző

Mellékletek