Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 17

Kondoros Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

E rendelet célja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése és meghozatala során a teljes körű nyilvánosság, valamint a beérkező észrevételek és javaslatok megfelelő dokumentálásának biztosítása.

2.§

E rendeletet Kondoros város teljes vagy részleges közigazgatási területére kiterjedő fejlesztési és rendezési típusú dokumentumok készítése, módosítása, valamint elfogadása során a következő dokumentumokra kell alkalmazni:

a) településfejlesztési koncepció

b) integrált településfejlesztési stratégia

c) településszerkezeti terv

d) helyi építési szabályzat

e) településképi arculati kézikönyv

f) településképi rendelet.


2. Partnerek meghatározása


3.§

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) a város közigazgatási területén belül működő vallási közösségek,

e) azon érdekképviseleti szervezetek, amelyek működése vagy tevékenysége a város közigazgatási területére kiterjed.


3. Partnerek tájékoztatásának eszközei


4.§

A partnerek tájékoztatásának eszközei:

a) a város honlapja: www.kondoros.hu (a továbbiakban: város honlapja),

b) az önkormányzat hirdetőtáblája a városházán (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.)

c) az önkormányzat honlapján elérhető on-line helyi lap (a továbbiakban: helyi lap),

d) lakossági fórum, melynek helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Kondoros város polgármestere


4. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartása


5.§

(1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megszabott határidőre

a) írásban a polgármester részére címezve postai úton (postacím: 5553.Kondoros, Hősök tere 4-5. vagy személyesen a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban:Hivatal) benyújtva,

b) elektronikus úton a polhi@kondoros.hu e-mail címre elküldve,

c) a lakossági fórumon szóban

véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek.

(2) Azon partnerek, akik az egyeztetési eljárásról szóló tájékoztatásban megadott határidőn belül észrevételt, véleményt tesznek, automatikusan bekerülnek az adott eljárás partnerlistájába és később értesítést kapnak az eljárás további menetéről.

(3) A megtett észrevételben, véleményben meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a személy, vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és elektronikus levélcímét.

(4) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a Hivatal kijelölt ügyintézője nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi.

5. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

6.§

(1) Az el nem fogadott javaslatokat a polgármester a főépítésszel, szükség esetén tervezővel egyeztetve írásban megindokolja és döntésre előkészíti a képviselő-testület részére.

(2) A képviselő-testület dönt a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. El nem fogadás esetén a döntést indokolni kell és a vonatkozó döntéssel együtt az érintetteknek meg kell küldeni.

6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


7.§

A 2.§-ban megjelölt dokumentumokat, valamint azok módosítását a a város honlapján  az elfogadást követően tizenöt napon belül közzé kell tenni.


7. Záró rendelkezés

8.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.