Mikepércs község képviselő testületének 11/2020 (IX.29..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2020. 09. 29

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (III.13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A 1/2020. (III.13.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


                                         1.746.611 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         1.882.021 ezer Ft költségvetési kiadással

       - 135.410 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

135.410 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.”


A rendelet 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) Mikepércs Község Önkormányzata 135.410 ezer Ft költségvetési hiányából 85.423 ezer Ft a működési költségvetés és 19.987 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.”


A számú rendelet 2. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 85.423 ezer Ft, felhalmozási célra 19.987 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.”A rendelet 2. §.-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(3) A Képviselő-testület a költségvetés finanszírozására külső forrást von be, felhalmozási célra 30.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitelkeretet állít be a 2020. évi költségvetés végrehajtásához.”

2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.746.611 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

707.389 ezer Ft működési bevétel

                   1.039.222 ezer Ft felhalmozási bevételA rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.882.021 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    792.812 ezer Ft a működési kiadás

         1.059.209 ezer Ft a felhalmozási kiadás.

3. §.


(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 86.983 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.”

Záró rendelkezések


4. §.


Ez a rendelet a 2020. szeptember 29-én lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                        dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                          polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2020. szeptember 29.


dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

               jegyző