Mikepércs község képviselő testületének 4/2019 (III.4..) önkormányzati rendelete

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2019. (III.04.) sz. KT rendelete a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 04

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019. (III.04.) sz. KT rendelete

a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 24.§ 1. számú melléklet szerinti szabályozási terv 2. szelvénye az 1. számú melléklet szerint módosul.


2.§


A R. 4.§ (3) bekezdés f) pontja az alábbi 10. alponttal egészül ki:


10. Az önkormányzat által megvalósítandó szociális és nevelési célú közintézmény (pl óvoda, bölcsőde) építése esetén nem kell alkalmazni az 1-9. pontokban, valamint a 13.§-ban foglalt előírásokat, amelyektől történő eltérés megengedett.


         3. §


        Záró rendelkezések


E rendelet 2019. március 04-én 13 óra 00 perckor lép hatályba.

               Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

                   polgármester                                                                                                         jegyző