Mikepércs község képviselő testületének 2/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.13.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendég-étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. §-ában, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el: 

 1. §


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III. 31.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.)   1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:


 1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


Az étkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1-től:


étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

kiszállításos étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

670

770


Az étkezés személy térítési díjának összege 2020. május 1-től:Jövedelem Ft/hó

Étkezés

Ft/adag

Kiszállítással

Ft/adag

25.000 alatt

195

180

25.001  -  35.000

240

275

35.001  -  50.000

340

395

50.001 –  70.000

435

505

70.001 –  90.000

485

560

90.001 -  110.000

510

595

110.001 - 130.000

535

620

130.001 – 150.000

580

665

150.001 felett

670

770


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.


 1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


A házi segítségnyújtás keretében biztosított

 1. személyi gondozás intézményi térítési díja 2020. október 1.-től: 2235 Ft
 2. a szociális segítés intézményi térítési díja 2020. október 1.-től: 195 Ft


A házi segítségnyújtás személy térítési díjának összege 2020. október 1-től:


Jövedelem Ft/hó

Személyi gondozás esetén

(Ft/óra)

Szociális segítés esetén

(Ft/óra)

25.000 alatt

0

0

25.001  -  35.000

100

120

35.001  -  50.000

200

130

50.001 –  70.000

300

140

70.001 –  90.000

400

150

90.001 -  110.000

500

160

110.001 - 130.000

600

170

130.001 – 150.000

700

180

150.001 felett

800

195 1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1.-től:intézményi térítési díj

bölcsőde

470 Ft

óvoda

470 Ft

napközi

470 Ft

menza

310 Ft


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.


 1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2020. szeptember 1.-től:  1280 Ft/nap


(2) 50% gondozási díjkedvezményre jogosult, az a normatív kedvezményre nem jogosult gyermek

 1. akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át
 2. akit egyedülálló szülő nevel és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.


2. §


Záró rendelkezések

 1. Ez a rendelet – a (2)-(3)bekezdésben foglaltak kivételével -  2020. május 1-jén lép hatályba.


 1. A 2. számú melléklet 2020. október 1-től lép hatályba.


 1. A 4. számú melléklet 2020. szeptember 1-től lép hatályba.ph.


Tímár Zoltán sk.                                                             Vida Gáborné sk.

    polgármester                                                                           aljegyző