Mikepércs község képviselő testületének 20/2019 (XII.20..) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


20/2019. (XII. 20. ) számú KT rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.      §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§ (1) A település közigazgatási területén a szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás rendszeres ellátására az önkormányzat képviselő-testülete által kiválasztott Bernáth Csaba egyéni vállalkozó (4130 Derecske Rákóczi u. 58.) jogosult, illetőleg kötelezett.

2.      §


A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


8.§ (1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke: 1024 Ft/m3 + Áfa.


3.      §


Hatályukat vesztik a Rendelet 8.§ (2)-(3) bekezdései.


4. §


A rendelet 2020. január 01.-én lép hatályba.


Mikepércs, 2019. december 20.
            Tímár Zoltán s.k.                                    ph.                                dr. Vántus Tamás s.k.

              polgármester                                                                                         jegyző