Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 07. 19 - 2020. 02. 09


Mikepércs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2019. (VII.18.) számú KT. rendelet


a helyi közművelődési feladatok ellátásárólMikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1.§


A helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és helyi lehetőségek és sajátosságok ismeretében határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, finanszírozási lehetőségét.


A rendelet hatálya


2.§


A rendelet hatálya kiterjed a Mikepércs Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékeségi területén a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai


3.§


Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 76.§ (3) bekezdés a), e) pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat, így különösen: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:

a) biztosítja a közösségi színtér ingyenes használatát;

b) a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a közösségi művelődésre.

c) biztosítja a kulturális tevékenységet végző civil szervezetek támogatását

d) rendszeresen szervez kulturális tevékenységeket, rendezvényeket, programokat,

e) lehetőséget biztosít az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet végzők megjelenésére és közreműködésére az önkormányzat rendezvényein.


Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja


4.§

(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait saját feladatellátással a polgármester irányításával és a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv működtetésével látja el.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

A közművelődési tevékenység finanszírozása


5.§


Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi működést költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása saját bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásokból származó pénzösszegek.


Záró rendelkezések


6. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            Tímár Zoltán  sk.                                                                           dr. Vántus Tamás sk.

             polgármester                                                                                    jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: Mikepércs, 2019. július 18.
dr. Vántus Tamás

         jegyző