Mikepércs község képviselő testületének 12/2016 (VIII.17..) önkormányzati rendelete

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2016. (VIII.17.) sz. KT rendelete a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 18

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016. (VIII.17.) sz. KT rendelete

a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (3) bekezdés b) pontja az alábbi 6. alponttal egészül ki:

„6. az önkormányzat gazdasági rendeltetésű épülete”

(2) A R. 4.§ (3) bekezdés f) pont 5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. a már beépült területeken 3 méter, új beépítésre szánt területen pedig 5 m előkert létesítése kötelező.”

(3) A R. 4.§ (3) bekezdés f) pont 6. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„6. a lakóépületeket (a főépületeket) a szabályozási vonaltól merőlegesen mért 30 méter mélységű lakózónában, az állattartó és a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz és tároláshoz kapcsolódó épületeket az előkert határától mért 30-60 méter mélységű gazdasági zónában kell elhelyezni. Az önkormányzat állattartó és a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz és tároláshoz kapcsolódó, valamint egyéb gazdasági rendeltetésű épületeket a szabályozási vonaltól merőlegesen mért 30 méter mélységű lakózónában is elhelyezhet.”

2. §


(1) A R. 6.§ (1) bekezdés d) pontjának 3. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„3. az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40%, a minimális zöldfelületi fedettsége 40%, az oldalkert mérete minimum 3 méter, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 méter lehet.”


(2) A R. 6.§ (1) bekezdés d) pontjának 4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. a telek beépítésének feltétele – önkormányzati építés kivételével - új beépítésre szánt területen a teljes közművesítettség, egyéb esetekben a közmű kiépítéséig a közműpótló a szakhatóságok által elfogadott módon.”

3. §

A R. 13.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A település azon területrészein, ahol a szabályozási terv tömbfeltárást, új telektömb kialakítást rögzít, telekalakításra engedélyt adni csak a szabályozott tömb egészének vonatkozásában készített jóváhagyott telekalakítási dokumentáció alapján lehet. Kivételt képez a tömbösített telekalakítási kötelezettség alól az önkormányzati tulajdonban álló terület, amely esetén egyéni telekalakítás is elvégezhető.”

4. §

A R. 24. § 1. számú melléklet szerinti szabályozási terv az 1. számú melléklet szerint módosul.

5. §

Záró rendelkezések

E rendelet 2016. augusztus 18-án lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                        jegyző

Mellékletek