Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 07. 19 - 2020. 02. 09

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2019.07.19.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és helyi lehetőségek és sajátosságok ismeretében határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, finanszírozási lehetőségét.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Mikepércs Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékeségi területén a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 76.§ (3) bekezdés a), e) pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat, így különösen: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:

a)biztosítja a közösségi színtér ingyenes használatát;
b)a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a közösségi művelődésre.
c)biztosítja a kulturális tevékenységet végző civil szervezetek támogatását
d)rendszeresen szervez kulturális tevékenységeket, rendezvényeket, programokat,
e)lehetőséget biztosít az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet végzők megjelenésére és közreműködésére az önkormányzat rendezvényein.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait saját feladatellátással a polgármester irányításával és a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv működtetésével látja el.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi működést költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása saját bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásokból származó pénzösszegek.

Záró rendelkezések

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.