Mikepércs község képviselő testületének 6/2019 (III.29..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. §-ában, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el: 

1.§


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III. 31.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.)   1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:


  1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez

Az étkeztetés intézményi térítési díja 2019. május 1-től:
étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

kiszállításos étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

545

640Az étkezés személy térítési díjának összege 2019. május 1-től:


Jövedelem Ft/hó

Étkezés

Ft/adag

Kiszállítással

Ft/adag

25.000 alatt

160

180

25.001  -  35.000

195

235

35.001  -  50.000

275

330

50.001 –  70.000

355

425

70.001 –  90.000

395

470

90.001 -  110.000

415

500

110.001 - 130.000

435

520

130.001 – 150.000

470

555

150.001 felett

545

640


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.2.    §

Záró rendelkezésekEz a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.


Mikepércs, 2019. március 29.
                                               Tímár Zoltán s.k.                        dr. Vántus Tamás   s.k. 

                                                 polgármester                                          jegyző