Mikepércs község képviselő testületének 15/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község egészségügyi alapellátásáról

Hatályos: 2020. 12. 16

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

      15/2017. ( V. 30.) számú rendelete


Mikepércs Község egészségügyi alapellátásáról


amelyet módosított a VH/59/2020. (XII. 14) számú polgármesteri határozat


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.

2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet működik, amelyből az 1-es körzet felnőtt körzetként, a 2-es körzet vegyes körzetként, a 3-as körzet gyermekorvosi körzetként biztosítja a lakosok ellátását.

(2) Az 1-es, 2-es és a 3-as körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es melléklete tartalmazza.

(3) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(4) A védőnői tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(5) Az iskola-egészségügyi ellátás egy körzetben folytatható.  Mikepércs község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.

(6) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Mikepércs község közigazgatási területe.

3. §


(1) A rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete.Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                          dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                           jegyző


Alaprendelet kihirdetve: 2017. május 30-án.

Az alaprendeletet módosító VH/59/2020. (XII. 14.) sz. polgármesteri rendelet kihirdetve: 2020. december 16-án.                                                                                                   Dr.Vojtkó-Pék Ildikó sk.

                                                                                                                    jegyző

Mellékletek