Mikepércs község képviselő testületének 1/2014 (I.27..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 28 - 2014. 11. 11

Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet (tovább: BM rendelet) 2. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja 1. §


(1) Az Országgyűlés döntése alapján a Belügyminisztérium, a BM rendeletben, 214 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárláshoz támogatást állapított meg Mikepércs önkormányzat részére, a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászorult családok, személyek támogatására.


(2) A rendelet célja, olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek kapnak tűzifa támogatást a rendelet hatálya alatti fűtési időszakban, akik szociálisan rászorultak és épület ingatlanjaikban műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtés.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendeletet alkalmazni kell Mikepércs közigazgatási területén lévő

 1. lakóházak esetében, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,
 2. olyan üdülők esetében, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,
 3. olyan egyéb rendeltetésű épületek esetében, ahol lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel bejelentkezett személy, személyek élnek,

függetlenül a használat jogcímétől, feltéve azonban, hogy műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtése az épületnek.


(2) A tűzifa támogatásra jelen rendelet hatályba lépésétől 2014. február 15-ig van lehetőség. Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.


Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje


3. §


(1) Az eljárás kérelemre indul. A kérelem jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. A kérelmező kérelméhez köteles csatolni mindazon dokumentumokat, igazolásokat, amelyeket jelen rendelet előír.


(2) Egy kérelmező ugyanazon ingatlanfűtésére, a rendelet hatálya alatt, kérelmet többször is benyújthat, ha a megítélt tűzifa támogatás nem volt elegendő mennyiségű és azt a kérelmező igazoltan rendeltetésszerűen felhasználta, feltéve, hogy az önkormányzat rendelkezik még szociális tűzifával. Az igények kielégítése - figyelemmel az 5. § (3) bekezdésre - érkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségéig.


(3) A kérelmező a kérelemben köteles arról nyilatkozni, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanban rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas fatüzelésre, akár úgy, hogy a fatüzelést a gázfűtés kiegészítésére alkalmazzák. A kérelmező kérelmében meg kell, hogy határozza, milyen technikai, műszaki megoldással biztosított a fatüzelés.


(4) Az 5. §  (1) bekezdés a) - d) pontja szerint esetben a kérelemhez csatolni kell:


 1. az igénylő és a 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanban vele egy háztartásban élő valamennyi személy 2013. december havi jövedelméről szóló igazolást.

 2. a 2013. évi fa vagy szén vásárlását igazoló számlát, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a 2013. évben vásárolt fa vagy szén mennyiségéről és áráról.


(5) Az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell:


 1. az igénylő és a 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanban vele egy háztartásban élő valamennyi személy 2013. december havi jövedelméről szóló igazolást.
 2. a 2013. évi fa vagy szén vásárlását igazoló számlát, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a 2013. évben vásárolt fa vagy szén mennyiségéről és áráról.
 3. a 2013. december havi, alábbi kiadásokat igazoló befizetéseket:
 1. víz és csatornadíj számla,
 2. villanyszámla,
 3. gázszámla,
 4. lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete


(6) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmek igazolásának módja:

 1. aki munkaviszonyban áll: a 2013. december havi jövedelméről kiállított munkáltatói igazolással,
 2. aki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kap ellátást: az éves összesítővel és nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal a 2013. december havi ellátásról,
 3. a gyermekekre járó ellátást (családi pótlékot, árvaellátást, gyermektartásdíjat) a 2013. december havi bankszámlakivonattal,
 4. aki a Munkaügyi Központtól kap ellátást: az ellátást megállapító határozattal és a 2013. december havi postai szelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal,
 5. aki nem kap ellátást a Munkaügyi Központtól, de álláskeresőként nyilvántartják, az együttműködési kiskönyvvel,
 6. aki nem működik együtt a Munkaügyi Központtal, és rendszeres pénzellátásban sem részesül, és keresőtevékenységet sem végez, az erre vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata. 


(7) Egy 2. § (1) bekezdés szerinti épület ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be. Csak azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vehetik igénybe a tűzifa támogatást, akik részben vagy egészben fával fűtenek. Kizárólag gázfűtés esetén a támogatás nem igényelhető. A támogatásként kapott tűzifát másnak átadni vagy értékesíteni tilos.


(8) A tűzifát a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja. A házhozszállításról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, de a támogatott saját maga is megoldhatja a hazaszállítást.


4. §


(1) Figyelemmel a jelen támogatás rendeltetésére és céljára, a kérelmek elbírálása és a döntések meghozatala soron kívül történik, a rendeletben meghatározott ügyintézési határidő szerint. A beérkezett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal (tovább: hivatal) készíti elő és terjeszti döntés hozatal céljából. Az elsőfokú hatáskört a jegyző, míg a másodfokú hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A hivatal jogosult és köteles a kérelmező más szociális támogatás célú igénylése tárgyában benyújtott kérelmeit és az ezekkel összefüggésben keletkezett iratokat felhasználni, melyek vonatkozásában, ha megtalálható azokban a jelen eljárásban szükséges irat, nem lehet hiánypótlást kérni, hanem ezen iratanyagból kell átvenni azokat.


(3) A beérkezett kérelmeket a hivatal legkésőbb a beérkezést követő napon megvizsgálja. Amennyiben nem teljes a kérelem, a hivatal azonnal felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, a szükséges hiánypótlások teljesítése érdekében, vagy a fennálló ellentmondások tisztázása céljából, feltéve, hogy azok máshogyan nem szerezhetőek be. A kérelmezőtől lehetőség szerint telefonos elérhetőséget kell kérni a gyors ügyintézés céljából. A szóbeli hiánypótlási felhívás esetén is végzés formájában kell dönteni, amely végzést legkésőbb a hiánypótlás teljesítésekor kell átadni az ügyfélnek.


(4) A hivatal a teljes kérelmet a beérkezéstől, vagy a hiánypótlás befejezésétől számított 2 napon belül elbírálja, és terjeszti elő érdemi döntéshozatal céljából. A döntést határozattal kell meghozni.


(5) A jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A képviselő-testület ülését a fellebbezés beérkezését követő napon megtartja és döntését meghozza. A képviselő-testület döntése ellen további rendes jogorvoslatnak nincs helye.


A támogatás feltételei és mértéke


5. §


(1) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki:

 1. aktív korúak ellátásában vagy
 2. időskorúak járadékában vagy
 3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 5. a támogatási kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen lakó és élő személyek egy főre jutó igazolt költségekkel csökkentett bevétele nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, feltéve, hogy

Teljesítette jelen rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét, és igazoltan, vagy bizonyítottan rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtő berendezéssel abban az ingatlanban, amelyre nézve adatot szolgáltatott, és kérelmet terjesztett elő.


(2) E rendelet alkalmazásában a jövedelem számításánál bármely forrásból származó jövedelmet teljes egészében figyelembe kell venni. E rendelet alkalmazásában aktív korúak ellátásában részesülőnek kell tekinteni azt a személyt is, akinek ezen ellátása közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel.


(3) A jelen rendelet szerinti tűzifa juttatás nyújtása során előnyt élvez a többi kérelmezővel szemben az, aki:

 1. aktív korúak ellátásában,
 2. időskorúak járadékában,
 3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban,
 4. lakásfenntartási támogatásban részesül vagy arra jogosult, vagy
 5. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

      

(4) A támogatás mértékét meghatározza:

 1. a kérelemben meghatározott ingatlan nagysága,
 2. a benyújtott, vagy nyilatkozott 2013. évi fa felhasználás egy hónapra jutó mennyisége, figyelemmel az időjárásban bekövetkezett és az előrejelzésekben meghatározott változásokra,
 3. az ingatlanban élők száma, ha az ingatlanban elkülönült fafűtési rendszerek vannak, mely esetben a kérelmező állítását, a hivatal helyszíni szemlén köteles leellenőrizni.
 4.  a kérelmező, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme


(5) A támogatás mértéke egy ingatlan esetében el kell, hogy érje a 2 mázsát, de nem haladhatja meg az 5 m3-t.


6. §


A tűzifa átvételéről és a tűzifa nyilvántartásáról


(1) A támogatott rászoruló a tűzifa támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével.


(2) Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a tűzifa mennyiségének kimérésén és köteles aláírni az átadási dokumentációkat, az átvételi elismervényt. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat is megbízhat a tűzifa átvételével.


(3) A tűzifát átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett nyilvántartást, amely tartalmazza:

 1. támogatott rászoruló nevét, lakcímét,
 2. a jogerős határozat számát,
 3. a kiadott fa mennyiségét,
 4. a tűzifa kiadás időpontját,
 5. az ügyintéző aláírását,
 6. a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását.


7. §


Valótlan adatszolgáltatásról


(1) A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: valótlan adatszolgáltatás) esetén, ha e valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna jogosult a támogatásra, a szociális tűzifa juttatást vagy annak értékét kamataival együtt 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén igényét az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.8. §


Záró rendelkezések


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével együtt az 1/2013. (I. 16.) számú KT rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.


Mikepércs, 2014. január 27.                Tímár Zoltán sk.                                            ph.                              Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

                polgármester                                                                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve:


                               2014. január 27.                                                                                                           

                                                                                              ph.                         Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.

                                                                                                                                             jegyző