Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 09. 30

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról1

2020.09.30.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában, 148. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a következőket rendeli el:

1. § Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) számú rendeletének 6. § (5) és (6) bekezdése hatályát veszti.

2. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. október 1. napjával.