Mikepércs község képviselő testületének 14/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában, 148. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a következőket rendeli el: 

1.   §


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) számú rendeletének 6. § (5) és (6) bekezdése hatályát veszti.


2.   §


Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó  s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k.

                                        jegyző                                                                                   polgármester