Mikepércs község képviselő testületének 1/2019 (II.15..) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01


Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének1/2019. (II. 15. ) számú KT rendeleteA pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításárólMikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. § - ában, 32. § (3)  bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§(1.) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) (3) § (2) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:


h) kelengye támogatás.


2.     §


Az R. az alábbi 14/B §-sal egészül ki:14/B §


Kelengye támogatás


(1.) A kelengye támogatás a gyermek születéséhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni támogatás.

(2.) Kelengye támogatás állapítható meg az édesanyának gyermeke születésekor, feltéve, hogy a  családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének tízszeresét.

(3.) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 90 napon belül lehet benyújtani.

(4.) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és a családban együtt élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásait.

(5.)A támogatás mértéke gyermekenként  egyszeri 15.000 Ft pénzbeli támogatás és 15.000 Ft értékű babaápolási termékcsomag.


  1. §


Záró rendelkezések


A rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezen időpontot követően született gyermekekre kell alkalmazni.   Mikepércs, 2019.  február 15.            Tímár Zoltán s.k.                            ph.                                      dr. Vántus Tamás s.k.

               polgármester                                                                                         jegyző