Mikepércs község képviselő testületének 23/2016 (XII.8..) önkormányzati rendelete

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2016. (XII.08.) sz. KT rendelete a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 09

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2016. (XII.08.) sz. KT rendelete

a Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


Mikepércs Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2005. (XI. 28.) KT. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ (2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni  (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a vonatkozó egyéb jogszabályok és jelen előírás és rajzi mellékletei szerint szabad.”

2. §


(1) A R. 6. § (1) bekezdés d) pontjának 3. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„3. az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40%, a minimális zöldfelületi fedettsége 40%, az oldalkert mérete minimum 3 méter, a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter lehet, „


(2) A R. 6.§ (3) bekezdés c) pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:


„4. a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter lehet,”


(3) A R. 7.§ (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:


„e) A temető területén épület, építmény csak a temető működése érdekében helyezhető el, legfeljebb 6 méter épületmagassággal.”


(4) A R. 11.§ (1) bekezdés b) pontjának 4. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A telken újonnan elhelyezett építmény oldalhatáron állóan, 10m-es előkerttel, legfeljebb 3 méter épületmagassággal és magas-tetővel telepíthető.”


(5) A R. 11.§ (2) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:


„e) Önálló lakóépületet 35-45°-os hajlású magas-tetővel kell fedni, épületmagassága legfeljebb 4,5 m lehet.”


(6) A R. 11.§ (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„b) A területen nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyakon, a külön jogszabályok keretei között a köztárgyakon, a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építményeken, a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyakon , a nyilvános illemhelyeken, hulladékgyűjtőkön túl csak a természetvédelmi fenntartást, kutatást és bemutatást, illetve a legeltetéses állattartást szolgáló legfeljebb 3 méter épületmagasságú épület létesíthető, minimum 5 hektár nagyságú telken, telkenként   egy db. legfeljebb 200 m²-es épület elhelyezésével.”


(7) A R. 13.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:


„(1)A még nem, vagy jellemzően nem beépített, illetőleg átalakításra szánt, nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: nem kialakult) területeken az új építési telkek kialakításának előírásait, a beépítettség és a zöldfelületi fedettség mértékét, a beépítési módot és az épületmagasságot az 1-3. táblázatok határozzák meg.”


(8) A R. 13.§ (1) bekezdésének 1-3. számú táblázatai az alábbiak szerint módosulnak:


„A választható beépítési módok és telekméretek (X = választható)

                                                                                                                                                   1/a táblázat


Beépítési mód és kódjaTeleknagyság

kód


Kialakult


0


Nem kialakult

(tervezett)

1

1

szabadon álló


5


X

6


X

7


X

2

oldalhatáron álló


2


X

3


X

4


X

3

zártsorú1
X

0

adottságoktól függő0


X                                                                                                                                                    1/b táblázat

A legkisebb


Telek-nagyság kód

Újonnan kialakítható legkisebb telekszélesség beépítési mód szerint


telek-

nagyság


telek-

mélység

m


szabadon

álló

1


oldalhatáron álló

2


Zártsorú


3


adottságoktól függő

0


400

30

110

X

500

30

2


14


X

700

35

3


15


X

800

35

4


16


X

1000

40

5

20X

2000

45

6

30X

5000

50

7

40X

Adottságtól függő

0

X

X

X

X


 A saroktelek legkisebb szélességi mérete 20 méter alatti telekszélesség esetén + az előkert mérete. Oldalhatáron álló beépítési mód esetén olyan építési telek esetben kell alkalmazni, amikor az építési határvonal nem az oldalhatáron van.


  Beépítési százalék és a zöldfelületi

 fedettség                                   2.táblázat                                                  Épületmagasság  3. táblázat


 Kód


Megengedett legnagyobb beépítési

%


Előírt legkisebb

zöldfelületi fedettség

%
Kód


Előírt – megengedett legnagyobb épületmagasság

m

1

<= 5

80


1

<= 4,5

2

<= 15

65


2

<= 6,0

3

<= 20

60


3

<= 7,5

4

<= 30

50


4

6,0-11,5

5

<= 40

40
6

<= 50

30

 A sarok telek beépítettsége  szabadon álló és oldalhatáron álló beépítési mód esetén 10 %-kal növelhető az előírt zöldfelületi fedettség terhére.  A zöldfelületi fedettségbe a fásított parkolók területe 20 %-ban beszámíthatók”(9) A R. 13.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:


„a) Ha a telek beépítettsége nem felel meg az előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de a beépítettség nem növelhető, és az épület(ek) magassági értelemben sem bővíthetők, kivéve a tetőtér-beépítést, ami az épületmagasság megtartása mellett megengedhető. Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekintetni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.”


(10) A R. 13.§ (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:


„d) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények épületmagassága az előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő  építmények lebontására kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekintetni és a vonatkozó épületmagassági előírásokat kell érvényesíteni.”


(11) A R. 14.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az átalakításra nem szánt, kialakult szabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: kialakult) területeken a beépítési módot, az előkert szükségességét és mértékét, az építési hely területét, a hátsókert mértékét és a telek alakításának, beépítésének feltételeit a szomszédos telkeken vagy a tömboldalon kialakult adottságok, jellemzők, és az egyéb országos érvényű előírások alapján, valamint az 1. számú táblázatban meghatározott keretek között az építési hatóság határozza meg, esetenként a főépítész, vagy az Építészeti Tervtanács állásfoglalásának figyelembe vételével. A szabályozási tervben a legnagyobb megengedett beépítettséget és az épületmagasságot minden esetben számszerűen meg kell határozni a 2. és a 3. táblázat keretei között.”


(12) A R. 14.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Beépítési módnak az OTÉK 34. és 35. §-ban foglaltak által kijelölhető építési hely területén elhelyezkedő épületek együttesét lehet csak figyelembe venni. Az előírásoktól eltérő beépítés (pl. a jelen előírások szerint el nem helyezhető rendeltetés, építési helyen kívüli épületek, közterületet részben elfoglaló garázslehajtók, rámpák, a beépítettség túlzott mértéke, nagyobb épületmagasság, a hagyományoktól eltérő tetőhajlásszög, rikító színezés stb.) nem tekinthető kialakult beépítésnek. „


(13) A R. 15.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Az előírt legnagyobb épületmagasság az épület utcai homlokzatánál nem léphető túl.”


(14) A R. 23.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(12) Nem kialakult szabályozási kategóriájú terület: Olyan építési övezet, amely vagy beépítetlen, vagy a kialakult építészeti karakter jobbítására, illetve változtatására szorul. Az utóbbi általában a beépítési mód, a beépítési % és/vagy épületmagasság változtatásával jár. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a kialakult területen.”

3. §


A R. 11.§ (2) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:


„c) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m2 építhető be. „


4. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2016. december 09-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 4. § (2) bekezdésének f) pont 5. alpontja, 4. § (3) bekezdésének f) pont 7. alpontja, 5. § (1) bekezdésének f) pont 8. alpontja, 11.§ (2) bekezdés d) pontja, 14. § (2) bekezdése, 14. § (4) bekezdésének 2. pontja, 15. § (8), (16) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 18/B. §-a, valamint 22. §-a.Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                         jegyző