Mikepércs község képviselő testületének 3/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 02. 27 - 2020. 09. 29

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

3/2017. (II.24.) számú rendelete


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Mikepércs Község termőtalajának és ivóvíz készletének a védelme.

A rendelet hatálya


2.§


A közszolgáltatás Mikepércs Község (a továbbiakban: település) közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb jogcímen használójánál (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) átvételére, szállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására (begyűjtés) terjed ki.

A közszolgáltató és az ártalmatlanítási hely meghatározása


3. §


(1) A település közigazgatási területén a  szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás rendszeres ellátására az önkormányzat képviselő-testülete által kiválasztott közszolgáltató jogosult, illetőleg kötelezett.


(2) A Mikepércs község területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket ártalmatlanító helyen kell elhelyezni.

A közszolgáltatás igénybevételének szabályai


4. §


(1) A Mikepércs Község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója közszolgáltató igénybevétele útján köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.

A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés tartalmi elemei


5. §


(1) A szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt a közszolgáltatóval. A közszolgáltatási szerződés időtartama 1 év.


(2) A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:


a) a közszolgáltató és a közszolgáltatás megnevezése,

b) a közszolgáltatás minőségi ismérvei,

c) a közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése,

d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja és időtartama,

e) a közszolgáltató jogszabályban előírt kötelességeinek meghatározása,

f) az önkormányzat jogszabályban előírt kötelességeinek meghatározása,

g) a közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei,

h) a közszolgáltatási díj megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírása, a díjnak a szerződés megkötésekor   

    érvényesíthető legmagasabb mértéke és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárás,

i) az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárás,

j) a közszolgáltatás teljesítésére közreműködő, vagy teljesítési segéd igénybe vételének feltételei.

A közszolgáltatás ellátásának rendje


6. §


(1) A szennyvíz begyűjtése kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell elvégezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést meg kell szüntetni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


(3)  A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

      

      a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

      b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, közüzemi csatornahálózatba, más befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – az ingatlana területén belül egyedi zárt szennyvíztárolóban köteles gyűjteni.


(2) Az ingatlantulajdonos a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.


(4) A szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni.


(5)   A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentéstől számított 72 órán belül, a vele egyeztetett időpontban elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.


(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(8) A szennyvíz begyűjtését arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.


(9) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást szükség szerint igénybe venni.

A közszolgáltatás díja


8. §


(1) Az ingatlantulajdonosnak a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős –   alapdíjból és ürítési díjból álló -   közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díjtételeit az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.


(2) Egységnyi díjtétel: a szippantási alkalmanként fizetendő, a begyűjtött szennyvíz mennyiségétől független alapdíj, és a begyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként fizetendő ürítési díj.


(3)  Az alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke az egységnyi díjtételként meghatározott alapdíj és ürítési díj összege.


(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján fizeti meg a közszolgáltatási díjat.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint köteles kezelni, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


(2)  A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

Záró rendelkezések


10. §


A rendelet 2017. február 27-én lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                        dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                     jegyző