Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2018. 06. 01

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Mikepércs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)- (2)-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit, igénybevételük módját, valamint – a bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díj kivételével – a fizetendő díjak mértékét.

(2) Az alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek test, értelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs közigazgatási területén tartózkodó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(2) A bölcsődei ellátás vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed arra az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyre, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Derecske és Debrecen települések közigazgatási területén van.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

3. § (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

  • a) gyermekjóléti szolgáltatás család- és gyermekjóléti szolgálat útján,
  • b) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás útján

A gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) Mikepércs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást család-és gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. Az ellátás biztosító intézmény: a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal 2015. november 30. napján kötött ellátási szerződés alapján a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.). A szolgáltatás nyújtás helye: Mikepércs, Kossuth u. 1.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

A gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezi azon gyermekek számára, akinek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában biztosítja.

A bölcsődei ellátás

6. § (1) Az ellátást biztosító intézmény: Mikepércsi Bölcsőde (4271 Mikepércs, Tisza István utca 12.).

(2) A bölcsőde szervezetileg önálló bölcsődeként működik.

(3) A bölcsődei ellátás a nevelési év során folyamatosan igényelhető a szülő, törvényes képviselő írásbeli felvételi kérelme alapján, továbbá a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a területi védőnő, házi gyermekorvos, vagy háziorvos, a családgondozó és a gyámhatóság.

(4) A kérelmet és a szükséges mellékleteket a bölcsődei ellátás megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban kell benyújtani az intézményvezetőhöz.

(5) A kérelmek elbírálása során a Gyvt. 43. § (3) bekezdésében meghatározott előnyben részesítési szempontokon túl a kérelmek érkezési sorrendjére figyelemmel az intézményvezető dönt. A kérelem teljesítése esetén a bölcsődei ellátás kezdő napját legalább 8 nappal megelőzően szóban, személyesen vagy telefonon, a kérelem elutasítása esetén a kérelem benyújtását követő 8 napon belül az intézményvezető írásban tájékoztatja a szülőt, törvényes képviselőt.

(6) A bölcsődei felvétel során a Gyvt. 43. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl előnyben kell részesíteni azt a gyermeket is, akinek szülője a bölcsődei felvételi kérelem beadásakor vagy azt követően munkáltatói igazolást nyújt be leendő munkáltatójától arra vonatkozóan, hogy kereső tevékenységet fog folytatni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

(7) Az intézményvezető döntése alapján megszűnik a bölcsődei ellátás, amennyiben a bölcsődei felvételről szóló értesítésben megjelölt időponttól számított 30 napon belül a gyermek nem veszi igénybe a bölcsődei ellátást, kivéve ha olyan előre nem látható és el nem hárítható esemény következett be, amely a gyermek bölcsődei gondozását lehetetlenné teszi. (Pl. a gyermek megbetegedése, haláleset, utazás, stb.)

(8) A bölcsődei ellátásért fizetendő gondozási díj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Alapellátáson túli szolgáltatások

7 § A bölcsődei ellátás keretében a Gyvt. 42. § (1) bekezdése szerinti ellátáson túl időszakos gyermekfelügyelet és hosszabbított nyitva tartás biztosított.

Időszakos gyermekfelügyelet

8. § (1) A szülő, törvényes képviselő elfoglaltságának idejére, a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermeke részére külön térítés ellenében a bölcsődei csoport üres férőhelyeire kérheti gyermeke időszakos felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idején belül naponta. (a továbbiakban: időszakos gyermekfelügyelet)

(2) Az időszakos gyermekfelügyeletet a szülő/törvényes képviselő kérheti szóban, személyesen vagy telefonon az igénybevétel előtt legalább két munkanappal az intézményvezetőnél. A kérelem elbírálására az intézményvezető saját hatáskörében jogosult, döntése ellen jogorvoslatnak, panasznak helye nincs.

(3) Az időszakos gyermekfelügyeletre a bölcsődei ellátásban részesölő gyermekekkel közös bölcsődei csoportban kerül sor.

(4) Időszakos gyermekfelügyelet nem biztosítható a gyermek részére, amennyiben egészségi állapota kizárja a közösségben való részvételt lehetőségét. (pl. fertőző betegség esetén) A gyermek egészségi állapotáról orvosi igazolást kell bemutatni, mely tartalmazza, hogy a gyermek közösségbe mehet és a szükséges védőoltásokat megkapta.

(5) Az időszakos gyermekfelügyeletért fizetendő térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) A térítési díjat az adott napi igénybevételt követően kell a Bölcsőde pénztárába befizetni.

(7) A szolgáltatást legkésőbb az igénybevétel napját megelőző munkanapon kell lemondani.

Hosszabbított nyitva tartás

9. § (1) Külön térítés ellenében hosszabbított nyitva tartást kérhet a szülő, törvényes képviselő, ha elfoglaltsága miatt a gyermek felügyeletét a bölcsődei nyitvatartási időn túl nem tudja megoldani.

(2) A hosszabbított nyitva tartás a bölcsődei nyitvatartási napokon 18 órától 19 óráig vehető igénybe.

(3) A hosszabbított nyitva tartást a szülő/törvényes képviselő kérheti szóban személyesen legkésőbb az igénybevételt megelőző két munkanappal az intézményvezetőnél. A kérelem elbírálására az intézményvezető saját hatáskörében jogosult, döntése ellen jogorvoslatnak, panasznak helye nincs.

(4) A hosszabbított nyitva tartásért fizetendő térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) A térítési díjat a szolgáltatás igénylésekor, előre kell a Bölcsőde pénztárába befizetni.

(6) A szolgálatás lemondása a megrendelés napján 16 óráig lehetséges, de a befizetett összeg visszafizetésére nincs lehetőség.

(7) A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy esetleges akadályoztatása esetén ki(k) viheti(k) el a gyermeket a bölcsődéből.

(8) Amennyiben a gyermekért nem jönnek este 19 óráig, úgy a szülő kizárja magát a továbbiakban a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéből.

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével együtt hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 19/ 2003. (VIII. 13.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2018. (V. 30.) számú rendelethez

A fizetendő térítési díjak mértéke 2018. június 1-től:

1. A bölcsődei gondozásért gondozási díjat nem kell fizetni.

2. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 500 Ft/óra.

3. A hosszabbított nyitva tartás térítési díja 2000 Ft/óra.