Mikepércs község képviselő testületének 14/2018 (XII.7..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 10

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018. (XII.07.) rendelete

A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról


Mikepérvs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § 

A közterület használatról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:


"3. § (4) A települési önkormányzat ingyenes közterület-haszálatot biztosít, ha a nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a legalább 300 malapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg."

2.§


A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"22. § (1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni."

3.§

Hatályát veszti a rendelet 22. § (2) bekezdése.

4.§

A rendelet 2018. december 10. napján lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                       ph.                                     dr. Vántus Tamás s.k.

    polgármester                                                                                                   jegyző