Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.12.) számú rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.12.) számú rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Mikepércs Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A költségvetés felépítése

1. § Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:

Mikepércs Községi Önkormányzat

Mikepércs Polgármesteri Hivatal

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha

Csodavár Óvoda

Mikepércsi Bölcsőde

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen

2. A költségvetés főösszege, hiánya

2. § (1) A Képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – az önkormányzat 2021. évi költségvetését

2.200.445 ezer Ft költségvetési bevétellel

2.266.540 ezer Ft költségvetési kiadással

- 66.095 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

66.095 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

(2) Mikepércs Község Önkormányzata 66.095 ezer Ft költségvetési hiányából 32.723 ezer Ft a működési költségvetés és 33.372 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.

(3) A Képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 32.723 ezer Ft, felhalmozási célra 33.372 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.

3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. §

1. A 2 §-ban jóváhagyott 2.200.445 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételek összegéből

745.826 ezer Ft működési bevétel

1.454.619 ezer Ft felhalmozási bevétel

2. A 2 §-ban jóváhagyott 2.266.540 ezer Ft kiadási főösszegből

778.549 ezer Ft a működési kiadás

1.487.991 ezer Ft a felhalmozási kiadás,

3. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 2. számú melléklete foglalja magába.

4. Mikepércs Község Képviselő-testülete – a veszélyhelyzet idején a polgármester – az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.

4. §

1. Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 6. számú melléklete alapján határozza meg.

5. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

6. §

  • 1. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai a gazdálkodás rendje

7. §

  • 1. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

2. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

4. A Képviselő-testület a 7. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

5. A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 ezer Ft összegben állapítja meg. A polgármester a forrásfelhasználásról legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.

7. A Képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

8. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

9. Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

10. A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az attól való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.

11. A finanszírozási bevételekhez kapcsolódóan a hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör – a veszélyhelyzet idején polgármesteri –, az egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.

12. A finanszírozási kiadások polgármesteri hatáskörben módosíthatóak.

13. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

14. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – biztosítja a köztisztviselők részére a cafeteria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

15. Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 13.405 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.

16. A 2021. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.

17. A (16) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18. A képviselő-testület – a veszélyhelyzet idején a polgármester – az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani

19. Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon az ott meghatározott rendelkezések alapján idegeníthető el.

20. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

21. A jegyző köteles gondoskodni a saját és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) A polgármester az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodik a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tímár Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Vojkó-Pék Ildikó s.k.
jegyző