Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 75/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Vásárhely Kártya szabályozásáról

Hatályos: 2020. 12. 17

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E jogszabály célja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya alá tartozó természetes személyek részére a Vásárhely Kártya – folyamatosan bővülő szolgáltatásai – által kedvezményeket biztosítson.

2. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

  1. A Vásárhely Kártya tulajdonosa: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
  2. A Vásárhely Kártya-rendszer kijelölt üzemeltetője: a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
    6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.)
  3. Vásárhely Kártya birtokos: az a személy, aki a Vásárhely Kártya kiállítására vonatkozó jogos igénye alapján a kártya díjának megfizetésével birtokába került, saját névre szóló érvényes Vásárhely Kártyával rendelkezik
  4. Vásárhely Kártya kibocsátó: a Vásárhely Kártya kibocsátását és megszemélyesítését az önkormányzat jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetei vagy költségvetési szervei végezhetik
  5. Elfogadóhely, elfogadópartner: a Vásárhely Kártya tulajdonosa által megjelölt, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló, ebből következőleg az érvényes Vásárhely Kártyát elfogadni jogosult és köteles, az érvényes Vásárhely Kártyával rendelkező kártyabirtokosnak kedvezményt vagy előnyöket nyújtó

a) önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, Önkormányzat által alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság,

b) a kártyarendszerhez csatlakozott, hódmezővásárhelyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező cégek és egyéni vállalkozók.

6. Regisztrált kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely e rendelet és a kártya kibocsátójával kötött szerződés alapján, az érvényes Vásárhely Kártyával rendelkező kártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék vagy szolgáltatás árából biztosít.

3. A Vásárhely Kártya megjelenési formája, érvényessége

4. §

(1) A Vásárhely Kártya – elülső oldalának felső részén a hódmezővásárhelyi hímzés jellemző motívumaival díszített sávval, jobb felső sarkában a kártyagyártó impresszuma felirattal; középen a kártya megnevezésével, 4x4 számjegyből képzett egyedi sorszámmal ellátott, – a kártyabirtokos nevével, bal oldalán a kártyabirtokos fényképével megszemélyesített NFC chip-es plasztik kártya. A fénykép alatt az elvesztett kártya leadási helyére vonatkozó információ; jobb oldalán egyszínű városcímer, alatta QR-kód és a kártya érvényességi ideje látható. A Vásárhely Kártya hátoldalán Hódmezővásárhely jellegzetes épületeiről és műalkotásairól készült fénykép montázs, jobb felső sarkában NFC jel és színes városcímer látható. A kártya mindkét oldala kézírást utánzó „Vásárhely” és nyomtatott nagybetűs „KÁRTYA” feliratot tartalmaz.

(2) A kártyabirtokosok a www.hodmezovasarhely.hu és a www.vasarhelykartya.hu oldalon rendszeresen tájékozódhatnak a Vásárhely Kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról.

(3) A Vásárhely Kártya érvényessége 3 év, mely időtartamot a kártyabirtokosnak a kártya kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

(4) A kártyával elérhető szolgáltatások az adott tárgyévet követő hónap utolsó napjáig érvényesek.

(5) A Vásárhely Kártya birtokosa a regisztrált kedvezmény igénybevétele érdekében köteles a Vásárhely Kártyát az elfogadóhelyen bemutatni, amit az elfogadóhely a leolvasást követően, a kártya érvényessége esetén fogadhat el.

(6) A Vásárhely Kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a regisztrált kedvezmények igénybevételét, a kártya nem ruházható át.

4. A Vásárhely Kártya igénylése, regisztráció, csere, pótlás

5. §

(1) Vásárhely Kártyát igényelni kizárólag a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek jogosultak.

(2) A Vásárhely Kártya személyesen – a jogosultságot hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok bemutatása mellett – az alábbi regisztrációs pontokon igényelhető:

            a) Tourinform Iroda (továbbiakban: Ügyfélszolgálat)

                        6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.

                        Telefon: (62) 249-350, Nyitva: hétfőtől péntekig 11-16 óráig;


            b) Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (továbbiakban: Ügyfélszolgálat)

                        6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

                        Telefon: (62) 533-317, Nyitva: hétfőtől péntekig 9-15 óráig.

(3) Az adatok rögzítésére és a kártya személyes átvételére az Ügyfélszolgálaton kerül sor. A kártya kiállításához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya megszemélyesítése a helyszínen történik.

(4) A regisztráció attól a naptól hatályos, amikor az Ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe.

(5) Az Ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a kártyabirtokos hiányos, vagy nyilvánvalóan hamis adatokat ad meg, vagy a regisztrációs adatlapot nem írta alá.

(6) A Vásárhely Kártya elvesztése miatti pótlásának, vagy elhasználódása miatti cseréjének költsége a kártyabirtokost terheli, ennek díja a kártya kiállításainak költségével egyezik meg.

(7) Amennyiben a Vásárhely Kártya birtokosa új kártyát igényel, az igénylésre az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(8) A Vásárhely Kártya birtokosa köteles a kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül az Ügyfélszolgálaton bejelenteni.

5. Teendők a Vásárhely Kártya elvesztése vagy ellopása esetén

6. §

(1) A Vásárhely Kártya elvesztését írásban vagy személyesen haladéktalanul be kell jelenteni az Ügyfélszolgálaton, melyet a kártya birtokosa a kártya-rendszer ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy – kártyaszáma és PIN kódja ismeretében – a weboldalon tehet meg.

(2) Az elvesztett vagy ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat az Ügyfélszolgálathoz történő sikeres bejelentésig a kártyabirtokos viseli. Vásárhely Kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak regisztrált kártyával kapcsolatban fogad el az Ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás, amely PIN-kóddal, vagy egyéb (regisztrált vagy tranzakciós) adatok alapján történik. A sikeres bejelentést követően a kártya letiltásra kerül, ezután tranzakciók már nem hajthatók végre.

6. Adatvédelem, Általános Szerződési feltételek

7. §

(1) A Vásárhely Kártya igénylés személyes kezdeményezésével igénylő elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket áttanulmányozta, és azok tartalmát magára nézve kötelezően elfogadja.

(2) A Vásárhely Kártya igénylésével a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy

a)   az igénylés során megadott személyes adatairól a kibocsátó nyilvántartást vezessen és

b)   a Vásárhely Kártya felhasználását érintő változásokról, valamint az általa igénybe vehető kedvezményekről elektronikus úton tájékoztatást kapjon.

(3) A Vásárhely Kártya tulajdonosa és üzemeltetője a Vásárhely Kártya igénylése során, valamint annak kiállítását követően is jogosult ellenőrizni a kártyabirtokos jogosultságát. Az ellenőrzést az önkormányzat eseti jelleggel végzi el.

(4) Amennyiben a Vásárhely Kártya tulajdonosa vagy az üzemeltető a jogosultság megszűnését a (3) bekezdésben foglalt eljárás során, vagy egyéb ok alapján megállapítja, az Ügyfélszolgálat a Vásárhely Kártyát érvényteleníti.

(5) Az Ügyfélszolgálat jogosult a Vásárhely Kártyát ideiglenesen felfüggeszteni, amennyiben a kártyával való visszaélés alapos gyanúja a tudomására jut. A visszaélés kivizsgálását az Ügyfélszolgálat a visszaélés észlelésétől számított 14 munkanapon belül lefolytatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fenti határidő lejártakor az Ügyfélszolgálat a kártyát a vizsgálat eredményétől függően vagy véglegesen letiltja vagy zárolását feloldja.

(6) A kártyával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén (pl. ha bizonyítást nyert, hogy a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közölt az üzemeltetővel) a Vásárhely Kártya üzemeltetője jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani.

(7) A Vásárhely Kártya üzemeltetője akkor is jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, ha a kártyabirtokos magatartásával, megnyilvánulásaival a Vásárhely Kártya-rendszer működését, célját vagy a többi résztvevő fél jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetőleg őket hátrányos helyzetbe hozza.

(8) A Vásárhely Kártya Adatvédelmi Szabályzata a www.vasarhelykartya.hu weboldalon tekinthető meg.

7. A Vásárhely Kártya díja, megfizetésének módja

8. §

(1) A Vásárhely Kártya díja bruttó 3.000,-Ft azaz háromezer forint, amelyből a kártya kiállításának díja: 1.000,-Ft azaz egyezer forint, a kártyahasználat éves díja pedig 2.000,-Ft azaz kétezer forint.

(2) A 18 életév alattiak és a 65 év felettiek részére a kártyahasználat éves díja
– 50 % kedvezménnyel – 1.000,-Ft azaz egyezer forint.

(3) A kártyadíjat az Ügyfélszolgálaton kell megfizetni.

8. Az elfogadóhely

9. §

(1) A Vásárhely Kártyával igénybe vehető regisztrált kedvezmény biztosítására a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. köti meg a szerződést az elfogadóhellyel.

(2) A szerződés kötelező tartalmi elemei:

a) a szerződő felek megnevezése, székhelye és lakcíme,

b) a szolgáltató azon székhelyének és/vagy telephelyének címe, ahol a kártyabirtokos a Vásárhely Kártyával kedvezményesen vásárolhat, vagy ahol a szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a szolgáltatás árából a kedvezményt biztosítja,

c) a Vásárhely Kártyával kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások megnevezése,

d) a termékek vásárlása és a szolgáltatások igénybevétele során a Vásárhely Kártyával érvényesíthető kedvezmény mértéke,

e) a szerződő felek jogai és kötelezettségei,

f) az együttműködés, elszámolás és titoktartás szabályai,

g) a szerződés létrejöttére, hatályára és megszűnésére vonatkozó rendelkezések.

9. A Vásárhely Kártya honlapja

10. §

(1) A kártya tulajdonosa az elfogadóhelyek listáját és a Vásárhely Kártyával kapcsolatos információkat a www.hodmezovasarhely.hu és a www.vasarhelykartya.hu honlapokon teszi közzé.

(2) A Vásárhely Kártya-rendszer üzemeltetője az (1) bekezdésben meghatározott honlapokon, valamint a kártyabirtokos személyes kártyaportálján tájékoztatja a kártyabirtokosokat a Vásárhely Kártyával kedvezményesen igénybe vehető termékek és szolgáltatások köréről, valamint a termék vásárlásakor és a szolgáltatások igénybevételekor érvényesíthető regisztrált kedvezmények mértékéről.

(3) A Vásárhely Kártya-rendszer üzemeltetője a Vásárhely Kártya használatával járó Általános Szerződési Feltételeket az (1) bekezdésben meghatározott honlapokon teszi közzé.

(4) A Vásárhely Kártya-rendszer üzemeltetője fenntartja jogát a kártyarendszer e rendeletben nem szabályozott elemeinek és szerződési feltételeinek egyoldalú megváltoztatására.

10. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.