Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Minőségi Otthon csereprogram támogatásról

Hatályos: 2018. 05. 07

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

I.  Rendelet célja, hatálya

Minőségi Otthon csereprogram célja

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szolidáris, harmonikus, élhető város elvek érvényre juttatása jegyében minőségi otthon csereprogramot kínál jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint a panel technológiával épült  társasházi lakások tulajdonosainak, lakhatási és ezáltal életminőségük javítása céljából. A támogatás másodlagosan  hozzájárul a városban található nem lakott ingatlanok számának csökkentéséhez.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén  panel technológiával épült több mint 100 lakásos tízemeletes szalagházban található lakásingatlan tulajdonosára (továbbiakban: lakástulajdonos). 

(2) A rendelet időbeli hatálya a rendelet hatályba lépésétől számított 25 év.

II. Értelmező rendelkezés

3.§

E rendelet alkalamzásában:

1. [1]lakástulajdonos: az a természetes személy, aki életvitelszerűen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén  panel technológiával épült több mint 100 lakásos tízemeletes szalagházban található lakásingatlanban él és annak a tulajdonosa vagy ezen tulajdonosnak egyenes ági leszármazója, amennyiben vállalja, hogy a támogatás útján megvásárolt, vagy bővített ingatlan tekintében a lakásingatlan tulajdonosa javára holtigtartó haszonélvezeti, használati jogot alapít és az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Amennyiben a lakástulajdonos egyenes ági leszármazója, mint támogatott családi otthonteremtési kedvezményt kíván igénybe venni, a haszonélvezeti, használati jog alapítása helyett elegendő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy a lakásingatlan tulajdonosa számára biztosítja a támogatás útján megvásárolt ingatlanban történő életviteszerű tartózkodást.

2.életminőséget javító ingatlan:

2.1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén található, lakhatást szolgáló, nem iparosított technológiával épült, ingatlan az alábbiak szerint:

- belterületi vagy külterületi családi ház

- nem iparosított technológivál épült lakás

- a támogatás iránti kérelem benyújtásakor már a lakástulajdonos tulajdonában álló, Hódmezővásárhely közigazgatási területén található családi ház, amely bővítéséhez kerül felhasználásra a támogatás.

2.2. Nem iparosított technológiával épült lakóingatlánnál az Önkormányzat  részére értékesített lakásnál kisebb alapterületű Hódmezővásárhely közigazgatási területén található lakás is életminőséget javító ingatlannak minősül, amennyiben megfelel a támogatás útján megszerzett ingatlan a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3.§-a szerint meghatározott méltányolható lakásigény kritériumainak.

3. iparosított technológia: iparosított technológiával létesített épületnek tekintendő paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával épült épület. Előre gyártott beton, vasbeton, vagy feszített beton szerkezetnek tekinthetők az épületeknek azok a szerkezeti részei, amelyeket gyárban, telepített üzemben, vagy azépítkezés helyszínén állítanak elő, és amelyeket a beton részleges, vagy teljes megszilárdulása után építenek be végleges rendeltetési helyükre.

4. felújítás: meglévő lakóingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának megtartása érdekében végzett olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, használhatósága megközelítően vagy teljesen visszaáll. A lakást akkor kell felújítani, amikor folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Jelen rendelet alkalmazásában a felújításnak tekintendő a korszerűsítés is.

5. korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos, és gázközmű bevezetése vagy belső hálózatának kiépítése; fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs; központi fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is; épület szigetelése, külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése.

6. bővítés: a támogatott ingatlan alapterületének minimum 20 m2-rel  vagy egy lakószobával történő növelése

7. [2]1/1tulajdoni hányad: 1/1 tulajdoni hányad: támogatott ingatlan tekintetében 1/1 arányú tulajdoni hányadnak minősül a lakástulajdonos és házastársa, élettársa vagy felmenője tulajdonát képező tulajdoni hányadok is, amennyiben azok együttesen elérik az 1/1 arányú tulajdoni hányadot. E rendelkezést kell alkalmazni, abban az esetben is, ha az ingatlan-nyilvántartás szerint nem 1/1 tuljadoni hányad bejegyzését eredményezi a támogatás, azonban a támogatott ingatlan önálló természetbeni címmel rendelkezik, vagy teljes értékű, természetben elkülönült lakóegységként van kialakítva.

8. kiskorú gyermek: jelen rendeletben kiskorú gyermekkel azonos elbírálás alá esik a nappali tagozaton hallgató 25. életévének betöltéséig.

III. Támogatás szabályai

Támogatás elemei

4. §

(1) Az Önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslői szakvélemény alapján meghatározott piaci áron megvásárolja a lakást a tulajdonosától, a tulajdonos ez irányú szándéka esetén. A lakás tulajdonosa ez irányú szándékát kizárólag írásban jelezheti érvényesen az Önkormárnyzat felé.

(2) Az Önkormányzat jelen rendelet alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kívánó lakástulajdonosnak életminőséget javító ingatlan megvásárlásához.

(3) Az Önkormányzat jelen rendelet alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kívánó lakástulajdonosnak életminőséget javító ingatlan felújításához, bővítéséhez.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: támogatás) kombináltan is alkalmazható jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Támogatás feltételei

5. §

(1) A támogatási programban részvétel feltétele, hogy

a) a lakástulajdonos az Önkormányzat számára felajánlja értékesítésre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén  panel technológiával épült több mint 100 lakásos tízemeletes szalagházban található lakásingatlanát és

b) lakástulajdonos jelen rendeletben meghatározott életminőséget javító ingatlan megvásárlására adásvételi előszerződéssel rendelkezik, vagy már a támogatási kérelem benyújtásakor tulajdonában áll családi ház, amely életminőséget javító bővítését tervezi.

(2) Amennyiben a lakástulajdonos az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel lehetősége van az (1) b) pont szerinti ingatlan felújításához, vagy amennyiben már a támogatási kérelem benyújtásakor tulajdonában álló családi ház, annak bővítéséhez kapcsolódó felújítási támogatás igénylésére.

(3) Támogatott az életminőséget javító ingatlant a támogatási szerződéstől számított 10 évig nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, csak az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával, amelyre tekintettel a támogatási összeg erejéig jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre az Önkormányzat javára.

(4) Nem  nyújtható támogatás a lakástulajdonos részére

          a) életminőséget javító ingatlan hozzátartozótól vagy élettárstól történő megvásárlásához

          b) életminőséget javító ingatlan olyan gazdálkodó szervezettől történő megvásárlásához, amely gazdálkodó szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője a lakástulajdonos közeli hozzátartozója vagy élettársa

          c) könnyű szerkezetes épület megvásárlásához, bővítéséhez, felújításához

          d) nem életminőséget javító ingatlan megvásárlásához, bővítéséhez, felújításához

          e) üdülő területen épült ingatlan megvásárlásához, bővítéséhez, felújításához

          f) zártkertben lévő, 30 m2-nél kisebb hasznos alapterületű hétvégi ház megvásárlásához, bővítéséhez, felújításához

         g) zártkertben lévő, 30 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hétvégi ház megvásárlásához, bővítéséhez, felújításához, amennyiben az alapterület a bővítést követően sem haladja meg az Önkormányzat számára értékesített lakás alapterületét

          h) akinek az Önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatala felé bármilyen jogcímen fennálló tartozása van.

Támogatás mértéke, felhasználhatósága és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek

6. §

(1) A minőségi otthon csereprogram keretében nyújtható támogatás mértéke meghatározásánál figyelembe kell venni az Önkormányzat számára értékesítésre felajánlott lakásingatlan ingatlanforgalmi értékbecslői szakvélemény alapján meghatározott piaci forgalmi értékét.

(2) Családi ház megvásárlása esetén a 4.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott támogatások mértéke együttesen nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott forgalmi érték 100%-át, azzal, hogy (1) bekezdés szerinti forgalmi érték és a támogatás/támogatások összege együttesen legfeljebb 12.000.000,- Ft lehet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott életminőséget javító ingatlannak nem minősülő ingatlan megvásárlása esetén az 4.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott támogatások mértéke együttesen nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott forgalmi érték 90%-át, azzal, hogy (1) bekezdés szerinti forgalmi érték és a támogatás/támogatások összege együttesen legfeljebb 10.000.000,- Ft lehet.

(4) Amennyiben a pályázat benyújtásakor a lakástulajdonos pályázó háztartásában legalább 2 kiskorú gyermeke felneveléséről gondoskodik abban az esetben a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott támogatási mérték 15%-kal megemelhető.

(5) Amennyiben a vonatkozó külön jogszabályok alapján a támogatott tekintetében nem minősül adómentesnek a támogatás, az Önkormányzat a támogatási összeget az (1)-(4) bekezdésekben meghatározottakon felül a támogatott által a támogatás után fizetendő adó összegével megemelten állapítja meg.

(6) A támogatás kizárólag az életminőséget javító ingatlan támogatott 1/1 tulajdoni hányadát eredményező megvásárlására és/vagy támogatott 1/1tulajdoni hányadát képező életminőséget javító ingatlan felújítására, bővítésére használható fel.

(7) A lakástulajdonos legfeljebb egy lakásaingatlana után jogosult támogatásra.

  7. §

(1) Amennyiben a támogatás életminőséget javító ingatlan megvásárlására irányul, Támogatott a támogatási szerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

(2)  Amennyiben a támogatás életminőséget javító ingatlan felújítására, bővítésére irányul, Támogatott a támogatási szerződés megkötésétől számított 1 éven belül köteles a felújítást, bővítést megvalósítani. Támogatottnak nem felróható okból eredő mulasztás esetén, Támogatott ez irányú kérelme alapján a Közgyűlés méltányosságból engedélyezheti a határidő 6 hónappal történő meghosszabbítását.

(3) Támogatottnak rendelkeznie kell a támogatás útján megvásárolt, felújított, vagy bővített ingatlan tekintetében lakásbiztosítással az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati jelzálogjog időtartama alatt.

(4) Támogatottnak a támogatás útján megvásárolt, felújított, vagy bővített ingatlanban kell életvitelszerűen laknia az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati jelzálogjog időtartama alatt.

(5) A lakástulajdonos, Támogatott életvitelszerű lakhatását igazolja a lakástulajdonos, Támogatott lakcímkártyája és lakástulajdonos esetében a közösképviselő nyilatkozata, Támogatott esetében  az érintett büntetőjogi felelőssége tudatában tett ezirányú nyilatkozata.

Támogatás eljárási szabályai

8. §

(1) A minőségi otthon csereprogram támogatásra vonatkozó pályázati felhívás megjelentetéséről a Polgármester gondoskodik

(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, a helyi televízió képújságjában, valamint helyi ingyenes hirdetési újságban.

(3) A pályázati felhívásban a költségvetési forrás rendelkezésre állásáig folyamatos beadási határidőt kell meghatározni. A források kimerülése estén a pályázatok elbírálása felfüggesztésre kerül a pályázó értesítése mellett.

(4)  A pályázatokat az Önkormányzat Polgármester Hivatalhoz kell benyújtani, amely döntésre előkészíti a pályázatokat, ennek keretében különösen helyszíni szemlét tart a pályázó által megvásárolni, felújítani vagy bővíteni tervezett ingatlannál. A pályázatokhoz mellékelni kell a jelen rendeletben meghatározott feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.

Támogatás elbírálása

9. §

(1) A beérkezett pályázatokat előzetesen a Lakásügyi Tanácsadó Testület véleményezi és tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

(2) A Lakásügyi Tanácsadó Testület által véleményezett pályázatokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése zárt ülésen bírálja el és hoz döntést a pályázat támogatásáról és annak mértékéről.

(3) Kettő vagy több gyermekes családok előnyben részesülnek a pályázat elbírálása során, amennyiben megfelel a támogatás útján megszerzett életminőséget javító ingatlan a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3.§-a szerint meghatározott méltányolható lakásigény kritériumainak.

Támogatási döntést követő eljárási szabályok

10. §

(1) A Közgyűlés támogató döntését követően a Polgármesteri Hivatal elkészíti a támogatási szerződést, amit legkésőbb a támogatási döntéstől számított 180 napon belül a feleknek meg kell kötni.

(2) Támogatás folyósítására kizárólag megkötött támogatási szerződés alapján kerülhet sor.

(3) Amennyiben a támogatás részben vagy egészben az életminőséget javító ingatlan megvásárlására kerül felhasználásra, a támogatási összeg ezen részét az Önkormányzat közvetlenül az az életminőséget javító ingatlant értékesítő tulajdonos részére folyósítja.

(4) Amennyiben a támogatás részben vagy egészben az életminőséget javító ingatlan felújítására, bővítésére kerül felhasználásra, a felújításra, bővítésére felhasznált támogatási összeg legalább 70%-ával a támogatott részére kiállított számlákkal köteles támogatott elszámolni, a fennmaradó 30% felújítási támogatási összeg tekintetében támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik ezen támogatási rész felújításra, bővítésre történő felhasználásáról.

(5) Életminőséget javító ingatlan megvásárlását a Támogatott a tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül tulajdoni lap másolattal köteles igazolni az Önkormányzat felé.

(6) Életminőséget javító ingatlan felújítását, bővítését a Támogatott a felújítás, bővítés megvalósítását követő 30 napon belül köteles igazolni az Önkormányzat felé.

11. §

(1) Támogatott jelen rendeletben, illetve a rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségeinek ellenőrzését az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi.

(2) Amennyiben Támogatott jelen rendeletben és a támogatási megállapodásban foglalt kötelezettségeit – különösen iderértve a 10 éves elidegenítési tilalomra vonatkozó kötelezettséget  - nem teljesíti az Önkormányzat jogosult a teljes támogatási összeget a Ptk. szerinti késedelmi kamattal felemelten vissza követelni.

IV. Záró rendelkezés

12. §

Jelen rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.


               Dr. Korsós Ágnes sk.                                                                                    Hegedűs Zoltán sk.

                 Címzetes főjegyző                                                                                          Alpolgármester

[1]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 31-től

[2]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 31-től