Mikepércs község képviselő testületének 12/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:


             1. §


(1) Hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (3) bekezdése:


11.§ (3) Hk.

2. §


(1) Hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16.§ (9) bekezdése:


16.§ (9) Hk.


3. §

(1) A 42. § (2) bekezdése kiegészül:

 A Hivatal ügyrendje és belső működési rendje tartalmazza a hivatal feladatait, szervezeti felépítését, a belső szervezeti egységek feladatait, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatköröket, a hivatal munkarendjét, valamint a működéssel, a költségvetéssel kapcsolatos egyéb feladatokat, szabályokat.


A Rendelet 6. számú melléklet az alábbiak szerint módosul:


A Mikepércsi Polgármesteri Hivatal


Ügyrendje1. A Polgármesteri Hivatal

1.2. Székhelye: 4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.


18.1 A Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

  • a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időpontjai:

személyes ügyfélfogadás: hétfő-szerda 8.30-11.00 óráig, csütörtök 13.00-16.00 óráig, telefonos ügyfélfogadás: hétfő-péntek 11.00-12.00 óráig,
Mikepércs, 2020. szeptember 25.


                                                                                                                          dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

                                                                                                                                                    jegyző

4. §A rendelet 2020. október 1-én lép hatályba.


Mikepércs, 2020. szeptember 29.
          Tímár Zoltán s.k.                                 ph.                             dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

  polgármester                                                                                         jegyző