Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Hatályos: 2020. 12. 17

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre abból a célból, hogy a szociális igazgatásra és szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott feladatok megvalósítását és végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérje az Önkormányzat működési területén.

2. §

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) dr. Kis Andrea alpolgármester

b) Bálint Gabriella, a HTKT Kapcsolat Központ vezetője

c) dr. Laczkó Judit esélyegyenlőségi munkatárs

d) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

e) Borsiné Csontos Ilona Hódmezővásárhely M.J.V. Önkormányzat Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda vezetője

f) Vásárhely Jövőjéért Egyesület képviselője              

g) Új Világ Alapítvány képviselője

h) Katolikus Karitász helyi képviselője

i) Magyar Máltai Szeretet Szolgálat helyi képviselője

j) Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének területi vezetője

k) Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány képviselője

l) Korsós Sándor, a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató igazgatója

3. §

(1) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülést az alpolgármester hívja össze és vezeti. Egy ülést az önkormányzat éves költségvetése megállapítása előtt kell megtartani.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A határozathozatalhoz a megjelent és szavazásban részt vevők egyszerű szótöbbsége szükséges.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.