Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2021. 01. 29

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése érdekében a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város lakóinak önszerveződő közösségeivel.


(2) Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.


(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, költségvetéséből pénzügyileg is támogatja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén működő a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján nyilvántartásba vett civil szervezetek programjait.


(4) A kölcsönös megbecsülés és egyetértés alapján az Önkormányzat a civil szervezetek részére pályázati úton pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosít.


(5) Az Önkormányzat a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében:

a) honlapján a civil szervezetek nyilvános adatait közzéteszi, biztosítva azok elérthetőségét,

b) az Önkormányzat civil adatbázisban nyilvántartja, a civil szervezetek 12. melléklet szerinti alapadatait, azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek minősülnek civil szervezetnek.


(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet az a bíróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, civil társaság, alapítvány, amely az önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az Önkormányzat közigazgatási területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat közigazgatási területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben támogathatók, önkormányzati vagy humanitárius érdekből.

2. Támogatás feltételei

3. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

a) nemzeti összetartozás erősítése,

aa) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve;

ab) a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;


b) új nemzedékek jövőjéért

ba) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

bb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

bc) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;


c) mobilitás és alkalmazkodás

ca) közbizalom erősítése,

cb) közélet tisztaságának védelme, erősítése,

cc) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,

cd) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;


d) közösségi környezet

da) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása

db) természeti és épített környezet védelme, megóvása;

dc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekel együttműködve;


e) társadalmi felelősségvállalás,

ea) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

eb) érdekképviselet és érdekvédelem,

ec) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;


f) önkéntesség,

fa) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

fb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,

fc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.


(3) Nem nyújtható támogatás, a kérelmezőnek, ha azt üzleti, gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


(4) Nem nyújtható támogatás az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, köznevelési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátására.

4. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás előirányzatát (a továbbiakban: előirányzat).

3. Pályázati eljárás

5. § (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. Pályázat kiírására a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat felosztása céljából évente két alkalommal kerül sor, amelyből a második alkalom kizárólag eseti és póttámogatási kérelmek benyújtására szolgál,


(2) A polgármester minden év február hó 15. napjáig írja ki első alkalommal a pályázatot. A támogtatási kérelmek beérkezési határideje tárgy év március 15. napja. Ezek elbírálási határideje tárgy év március 31. napja. A polgármester minden év augusztus 1. napjáig írja ki második alkalommal a pályázatot, kizárólag eseti -, valamint póttámogatások nyújtására, ezen támogatási kérelmek beérkezési határideje tárgyév augusztus 31. napja. A beérkezett támogatási kérelmek elbírálásának határideje tárgy év szeptember 15. napja. A határidőn túl benyújtott pályázatok érdemi elbíráslás nélkül elutasításra kerülnek.


(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor bíztosítja a szakterületek sajátosságinak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében, a pályázati felhívások és a részletes pályázati kiírások felépítését a (4) bekezdés, a kötelezően előírt dokumentációt a 6. § tartalmazza.


(4) A pályázati felhívásnak tartalmazni kell:

a) a pályázat kiírójának megnevezését,

b) a pályázat célját,

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d) a pályázati tartalmi elemeit,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumokat megjelölését,

f) a pályázati nyomtatványok elérthetőségét, igénylésének módját,

g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h) hiánypótlás lehetőségét, határidejét,

i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,

j) az eseményekről történő értesítés módját, határidejét,

k) szerződéskötésre vonatkozó határidő,

l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

m) elszámolás módját, határidejét

n) az ellenőrzés módját.


(5) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.


(6) Nem indulhat a pályázaton, illetve a pályázati eljárás során kizárandó az a civil szervezet, amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.


(7) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.


(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

6.  § (1) A pályázatot az e rendelet 1. mellékletét képező Pályázati adatlapon és a 2. mellékletét képező Költségvetési adatlapon kell benyújtani egy példányban, amelyhez az alapdokumentumokat és a szükséges 3-6. melléklet szerinti nyilatkozatokat is csatolni kell.


(2) Nem kell csatolnia az alapdokumentumokat, azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már korábban beadták azokat, és abban változás nem történt. Ebben az esetben a 7. és 8. mellékletben található nyilatkozatot kell megfelelően kitölteni.


(3) Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, úgy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiaban: Polgármesteri Hivatal) Polgármesteri Kabinetjének támogatások kezelésével megbízott refernse (továbbiakban: referens) egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat érdemi elbírálás nélküli elutasításával jár.

4. Pályázatok elbírálása


7. § (1) A pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a pályázati határidő leteltét követő soros ülésen dönt.


(2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatás forrásának megjelölését,

b) a támogatás felhasználásának célját,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás kifizetésének határidejét,

e) a támogatás kifizetésének módját, ütemezését (egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel),

f) a támogatási összeg felhasználásának kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás elszámolásának határidejét.

5. Támogatás folyósítása


8. § (1) Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási rendelet 13. mellékletét képező támogatási szerződés aláírását követően az abban foglaltak szerint a civil szervezet számára, elsősorban a pénzintézeti számlájára való átutalással teljesíti.


(2) A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Kabinet refernse, valamint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre soron kívül bármikor ellenőrizheti.

6. Támogatásról történő elszámolás


9. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott program megvalósításáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év január 15. napjáig és az e rendelet 9. mellékletében előírt módon köteles elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a 10. melléklet szerinti Összesítő táblázatot és a 11. melléklet szerinti nyilatkozatot.


(2) Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok és az e rendeletben foglaltak szerint történik, amelynek elfogadásáról a Bizottság javaslatára a Közgyűlés dönt.


(3) Amennyiben a civil szervezet a támogatást nem a pályázati célnak megfelelően használta fel, vagy az elszámolás hiányos, az elszámolás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat a Polgármesteri Kabinet refernse felhívja az elszámolás kiegészítésére.


(4) Amennyiben a civil szervezet elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, az elszámolási határidő leteltétől számítot 8 napon belül a Polgármesteri Kabinet refernse felhívja figyelmét a kötelezettség elmulasztására.


(5) Amennyiben a támogatott az elmulasztott elszámolást, vagy hiányos elszámolás kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem nyújtja be az Önkormányzatnak

a) az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás elszámolással alá nem támasztott részét

köteles visszafizetni.


(6) Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség keletkezik, a támogatott köteles az összeget a közgyűlési határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizetni az összeget. A kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


(7) Három évig nem nyújthat be pályázatot az a civil szervezet,

a) amelynek elszámolását a közgyűlés elutasította;

b) amely az elszámolást elmulasztotta;

c) amely visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.


(8) Az elszámolásra vonatkozó döntés meghozataláig további tárgyévi támogatási összeg nem folyósítható.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

11. § Hatályát veszti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete.

12. §[1]  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet hatálya alatt jelen rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 120. napig meghosszabbodik.  

[1]

Megállapította 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 29-től.