Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 03. 06

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjfizetési kötelezettségről

1. §

(1) A díjkötelezettség Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre kerül bevezetésre.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

1. Kibocsátó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.

2. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).

3. A díjkötelezettség bevallása

3. §

(1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja.

(3) Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítató.

(4) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések

4. §

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell a 3. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig megállapítania, bevallania továbbá önadózás keretében a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig két egyenlő részletben megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára.

(2) A talajterhelési díjat a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Talajterhelési Díj Számlájára (11500092-11079910) kell teljesíteni.

(3) Az adózó az önkormányzati adóhatóság felé történő díjfizetési, ezzel összefüggő késedelmi pótlék és bírság befizetéseket, utalásokat - előzetes hozzájárulás alapján - csoportos beszedési megbízás alapján is teljesítheti.

5. A díjfizetési kötelezettség megszűnése

5.§

(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

(4) A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozást a szerződés másolatával igazolnia kell.

6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség szabályozása

6. §

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet alapján, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély kiadásáról a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója negyedévente értesíti az önkormányzati adóhatóságot az engedély egy példányának megküldésével.

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére az illetékes víziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyiségére, az átlagfogyasztás feletti, meghibásodásból eredő többlet vízfogyasztásra, és a locsolási célú víz mennyiségére is. 

(3) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosítása, valamint a bevallások ellenőrzése céljából a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

(4) Amennyiben a díjfizetés mértéke, alapjának számítása, vagy más, a díjat befolyásoló tényező évközben jogszabály módosulás miatt változik, úgy az adatszolgáltatást ennek megfelelően megbontva kell teljesítenie.

(5) A szolgáltató a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról július 30-ig, illetve a tárgyévet követőév február 28-ig adatot szolgáltat.

(6) Az adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, annak szállítási helyéről és a szállítást megrendelő adatairól.

7. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról, továbbá az építményadóról szóló 68/2007.(12.18.) Kgy. rendelet és az idegenforgalmi adóról szóló 37/2001.(12.18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 30/2012. (07.03.) Kgy. rendelet.

Mellékletek