Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete

A gyermek intézmények étkezési térítési díjairól

Hatályos: 2021. 01. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

1)  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén lévő bölcsődékre, óvodákra, általános-, és középiskolákra.

2)[1] A gyermekek ellátásáért fizetendő térítési díjak az egyes intézményekben az alábbiak szerint alakulnak:


Napi bruttó térítési díj


Bölcsőde

Normál étkezés

Diétás étkezésReggeli:

95 Ft

110 Ft


Tízórai:

75 Ft

90 Ft


Ebéd:

320 Ft

335 Ft


Uzsonna:

95 Ft

110 Ft


Összesen:

585 Ft

645 Ft


Napi bruttó térítési díj


Óvoda

Normál étkezés

Diétás étkezésReggeli:

235 Ft

245 Ft


Tízórai:

145 Ft

165 Ft


Ebéd:

425 Ft

445 Ft


Uzsonna:

145 Ft

165 Ft


Vacsora:

290 Ft

310 Ft


Összesen:

1 240 Ft

1 330 Ft
2./Napi bruttó térítési díj


Általános Iskola

Normál étkezés

Diétás étkezésReggeli:

315 Ft

325 Ft


Tízórai:

165 Ft

185 Ft


Ebéd:

470 Ft

490 Ft


Uzsonna:

165 Ft

185 Ft


Vacsora:

380 Ft

395 Ft


Összesen:

1 495 Ft

1 580 Ft


Napi bruttó térítési díj


Középiskola

Normál étkezés

Diétás étkezésReggeli:

370 Ft

390 Ft


Tízórai:

195 Ft

210 Ft


Ebéd:

565 Ft

590 Ft


Uzsonna:

195 Ft

210 Ft


Vacsora:

450 Ft

465 Ft


Összesen:

1 775 Ft

1 865 Ft
2. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közétkeztetési szolgáltató részére a mindenkor fizetendő gyermekintézményi térítési díjak legfeljebb 60%-ának megfelelő rezsiköltség finanszírozást biztosít az éves állami normatíva erejéig, számla ellenében.

3. §

1) A gyermekintézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

2) Ha az előző bekezdésben meghatározott esetben a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését illetve elengedését kéri úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az illetékes bizottság javaslatát figyelembevéve a polgármester dönt a személyi térítési díj összegéről.

3) Ha a felsorolt ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe – betegség vagy más ok miatt – akkor a távolmaradást az intézményvezetőjénél kell bejelenteni. A bejelentést követő naptól kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól.

4. §

Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidőben hatályát veszti a gyermek intézmények étkezési térítési díjairól szóló 2/2003. (01. 20.) Kgy. rendelet.

[1]

A rendelet szövegét a 8/2020. (II.14.), 65/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2021. január 1-től.