Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 05

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével -  a következőket rendeli el a 2018. évi költségvetéséről:

1. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő nonprofit illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, a nemzetiségi Önkormányzatokra valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft. egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) [1]

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:


23.144.111  e Ft

Költségvetési bevétellel

24.556.826  e Ft

Költségvetési kiadással

1.412.715  e Ft

1.438.445  e Ft

2.851.160  e Ft

Költségvetési hiánnyal, ebből

működési többlettel,

felhalmozási hiánnyal


állapítja meg. 


(2)   Az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; forrásonkénti, jogcímenkénti,  továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Közgyűlés.

3. §

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a 2/A számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat dologi kiadásai feladatonkénti bontását a 2/1. számú melléklet szerint határozza meg.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2/2. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 2/3. számú melléklet szerint határozza meg.

(6)  Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 2/4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7)  Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(8)  Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9)  Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 5. számú mellékletben határozza meg.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételeit a 6. számú mellékletben határozza meg.

(11) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékletben határozza meg.

(13)  Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 9. számú mellékletben határozza meg.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást  a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását  a 11. számú melléklet és a150/2012. (04.05.) Kgy. határozat és melléklete szerint határozza meg.

(16) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg.

4. §.

Vegyes és záró rendelkezések


(1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.


                                   Hegedűs Zoltán s. k.                                                 Dr. Korsós Ágnes  s. k.

                                        alpolgármester                                                          címzetes főjegyző

                                    polgármesteri jogkörben

[1]

A rendelet szövegét a 6/2018. (III.20.), 12/2018. (V.02.), 16/2018. (V.22.), 21/2018. (VI.27.), 25/2018. (IX.20.), 30/2018. (XII.19.), 4/2019. (III.13) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019. március 13-tól.