Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/2007. (12. 18.) Kgy. rendelete

Az építményadóról

Hatályos: 2020. 09. 12

[1]Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában és a 43. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

(1)[2]

(2) [3]

2. §.[4]

Adókötelezettség

3. §[5]

Adómentesség

4. §

(1)[6] Mentes az adó alól a magánszemély adóalany.

(2)[7] Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. a), b) pontjában meghatározott vállalkozó magánszemély, továbbá más magánszemély üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére.

(3)[8] Mentesség esetén az adóalanyt adatbejelentési kötelezettség sem terheli.

(4)[9]

(5)[10]

4/A. §[11]


4/B.[12]


Fiatal házasok első lakásszerzését támogató adómentesség[13]
4/C. §


Energetikai célú beruházások adókedvezménye[14]
4/D. §

Térfigyelő kamera rendszer kiépítésének adókedvezménye

4/E. §[15]


Rendkívüli élethelyzetbe kerülők adókedvezménye

4/F. §[16]4/G. §[17]


5. §[18]


6. §[19]

[20]Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
7. §

Adóalap, adómérték

8. §

(1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2)  [21]

(3)[22] Az épületek, épületrészek esetén az adó mértéke:

Sorszám

Épület fajta

Adómérték Ft/m2/év

1.

Műhely

1200

2.

Műhely bővítmény

95

3.

Raktár

1200

4.

Raktár bővítmény

95

5.

Iroda

1300

6.

Üzemanyagtöltő állomás

1300

7.

Üzlet 200 m2 felett

1300

8.

Üzlet 199,99 m2-ig

1200

9.

Garázs, gépjárműtároló

600

10.

Lakás

720

11.

Üdülő

1200

12.

Egyéb (az 1-11. pont alá nem tartozó)

1200


(4)[23]  A (3) bekezdéstől eltérően telephely-bővítés megvalósítása esetén a műhely bővítményre és raktár bővítményre vonatkozó adómértékek alkalmazhatóságának feltétele az e szakasz (5) - (7) bekezdéseiben meghatározott további feltételeknek való megfelelés.

(5)[24]  A bővítési adómértékek az adóalany kérelme alapján a kérelem benyújtását követő egy adóév végéig alkalmazhatók.

(6)[25] A bővítési adómértékek alkalmazhatóságának adóévében január 1-jei állapotnak megfelelően a vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma legalább ugyanannyi legyen, mint a kérelem benyújtásának évét megelőző év utolsó naptári napján.

(7)[26] A bővítési adómértékek megállapításának további feltétele, hogy az adóalany a telephely-bővítés megkezdését megelőzően adja be kérelmét az adóhatósághoz. Amennyiben jogszabály rendelkezése alapján a telephely-bővítés elvégzéséhez építéshatósági engedély vagy bejelentés szükséges, az adózó a tervezett munkát az építéshatóság engedélyével, illetve döntésével igazolja, míg az elvégzett munkát az építéshatóság által kiállított használatbavételi engedéllyel, illetve használatbavételi bejelentés nyilvántartásba vételére vonatkozó döntéssel kell igazolnia. A kérelem benyújtása esetén meglévő feltételeket a kérelem benyújtásával egyidejűleg, az e szakasz (6) bekezdésében meghatározott feltételt az adóév január 31. napjáig kell a kérelmezőnek okirattal bizonyítania.


9. §[27]


10. §[28]


Értelmező rendelkezések
11. §
[29]

E rendelet alkalmazásában:

Üzemanyagtöltő állomás: üzemanyag-kereskedelmi, szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi helyiség, illetve helyiség csoport, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet.

Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi helyiség, illetve helyiség csoport. Ilyen például a járműkereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató,  értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is, valamint szerencsejátékban való részvétel célját szolgáló, továbbá beleértve a pénznyerő automaták üzemeltetésére szolgáló épületet és épületrészt.

Iroda: pénzügyi, banki, biztosítási, ügyvédi, ingatlan közvetítő, és egyéb közvetítő, utazási iroda, hirdetés szervezői, igazgatási, számviteli és ügyviteli tevékenység céljára szolgáló épület vagy épületrész.

Műhely: a fenti kategóriákba nem tartozó, ipari, gazdasági és szolgáltató tevékenység céljára kialakított épület vagy épületrész.

Raktár: raktározás vagy tárolás céljára szolgáló épület vagy épületrész.

Garázs, gépjárműtároló: a fenti kategóriákba nem tartozó, kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, és attól nem eltérően használt épület, épületrész.

Lakás: a fenti kategóriákba nem tartozó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 8. pontjában meghatározott épület, épületrész.

Üdülő: a fenti kategóriákba nem tartozó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott épület, épületrész.

Egyéb: A fenti kategóriákba nem tartozó épületek.

Telephely-bővítés: új, a vállalkozás termelő, gazdasági tevékenységét szolgáló épület építése, létesítése, illetve a meglévő épületeknek a telephely kihasználtságának növelését eredményező hasznos alapterületének növelése.

Bővítmény: telephely-bővítés során a vállalkozás meglévő telephelyén létrejött új épület, illetve a meglévő épület hasznos alapterületének újonnan megnövelt része.

Új épület: a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének az évében.

Üzleti célt szolgáló épület: olyan épület, épületrész, amelyet az adóalany vagy a használatára jogosult személy bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, továbbá az olyan épület, épületrész, amely az ingatlan-nyilvántartásban történő megnevezése (pl. műhely, raktár, iroda, üzlet, panzió, csárda, gazdasági épület, stb.) alapján a tényleges használattól függetlenül üzleti cél használatára alkalmas.

Záró rendelkezések
12. §

(1)[30] A jelen rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), továbbá az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet rendelkezései 2008. január 01. napján lépnek hatályba.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 30/1991.(12.16.) Kgy., 33/1991.(12.16.) Kgy., 30/1992.(12.14.) Kgy., 33/1992.(12.14.) Kgy., 9/1993.(04.19.) Kgy., 30/1993.(12.06.) Kgy., 18/1994.(06.06.) Kgy., 29/1994.(12.23.) Kgy., 32/1994. (12.23.) Kgy., 41/1995.(12.07.) Kgy., 44/1995.(12.07.) Kgy., 38/2001.(12.18.) Kgy., 46/2002.(12.17.) Kgy., 49/2002.(12.17) Kgy., 9/2003.(02.24.) Kgy., 18/2004.(03.08.) Kgy., 21/2004.(03.08.) Kgy., 62/2004.(11.30.) Kgy., 12/2005.(02.11.) Kgy., 52/2005.(12.07.) Kgy. rendelete.
(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 31/1991.(12.16.) Kgy. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 32/1991.(12.16.) Kgy. rendelet 3. § (1) és (5) bekezdésében a „2007. december 31-ig” szövegrész.

[1]

A rendelet szövegét az 50/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. szeptember 12-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2018. január 1-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet

[5]

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatálytalan: 2018. január 1-től

[6]

A rendelet szövegét a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[7]

A rendelet szövegét a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[8]

A rendelet szövegét a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[9]

Hatályon kívül helyezte 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[10]

Hatályon kívül helyezte 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[11]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[12]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[13]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[14]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[15]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[16]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[17]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[18]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[19]

Hatályon kívül helyezte a 38/2012. (11.20.) Kgy. rendelet

[20]

Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet

[21]

Hatályon kívül helyezte az 50/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2020. július 15-től

[22]

Megállapította 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[23]

Megállapította 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[24]

Megállapította 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[25]

Megállapította 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[26]

Megállapította 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. január 1-től

[27]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[28]

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[29]

A rendelet szövegét a 4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet, 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[30]

A rendelet szövegét a 19/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től