Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a feladatalapú állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2020. 06. 28

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján - az Önkormányzat 2019. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2019. (II. 21.)  Kgy. rendelet végrehajtását

a) 12.218.159 eFt, azaz Tizenkettőmilliárd-kettőszáztizennyolcmillió-egyszázötvenkilenezer 00/100 forint bevétellel,

b) 9.819.146 eFt, azaz Kilencmilliárd-nyolcszáztizenkilencmillió-egyszáznegyvenhatezer 00/100forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 2.627.475 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat)
 3.306.381 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 1.032.557 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei
(B6 rovat) 147.916 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 494.903 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 157.704 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(B7 rovat) 338.731 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat)
0 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 3.943.140 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 169.352 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 1.552.692 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat)  301.457 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 2.886.296 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 144.348 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
1.410.710 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
2.440.074 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 293.569 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai
(K 8 rovat) 628.659 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 0 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 161.341 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 11.885.994 eFt, kiadása  9.645.454 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 2196.850 eFt, kiadása 2.038.377 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei éves átlagos statisztikai létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedévenkénti változását a 15. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2019. évben megillető állami támogatás elszámolását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.150.262.130 Ft,

- kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 497.530.800 Ft.

(2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 31.644.924 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

8. §

A Közgyűlés jelen rendelete

9. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását,

10. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 9. számú mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

A Közgyűlés jelen rendelete 

11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

12 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.