Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzat munkavállalóit megillető juttatásokról, valamint kedvezményekről

Hatályos: 2020. 09. 25

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. § - ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §


 (1) E rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra (továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki.


 (2) A rendelet 2.§-ában meghatározott szabályokat a polgármester és az alpolgármester(ek) tekintetében is alkalmazni kell.


2. §


(1) A foglalkoztatottak a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokban, szociális és kegyeleti támogatásokban részesülhetnek egyedi elbírálás alapján:


a)   lakhatási támogatás:

aa) kamatmentes munkáltatói kölcsön

ab) szolgálati lakás juttatása a lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján

    ac) albérleti hozzájárulás


            b)   szociális támogatás:

ba) egyszeri rendkívüli munkáltatói segély

bb) havonként folyósítandó munkáltatói segély, legfeljebb egy évre

bc) fizetési előleg


   c)  jóléti támogatás: év végi juttatás


  d)   kulturális juttatás: képzési támogatás


e) egészségügyi juttatás: képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást     biztosító szemüveg készítéséhez nyújtható támogatás


   f)   kegyeleti juttatás: temetési segély.
3. §


A juttatások, támogatások igénylésének, elbírálásának eljárási szabályait a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.


4. §


(1)   Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, lakhatási, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások, valamint a szociális és kegyeleti támogatások helyi szabályairól szóló 15/2012. (03.21.) Kgy. rendelete hatályát veszti.