Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az egyéni választókerületi keretről

Hatályos: 2021. 03. 13

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város 10 egyéni választókerülete vonatkozásában 10 egyéni választókerületi keretet (a továbbiakban: Keret) hoz létre, melynek célja a város, illetve az adott választókerület fejlesztése, szépítése, a választókerületet érintő közcél megvalósulása, illetve kisebb költségigényű városüzemeltetési és kommunális munkálatok elvégzése, az érintett polgárok részére közérzetjavító szolgáltatást eredményező beruházások, rendezvények támogatása.

2. §


A Keretek tárgyévi előirányzatát a Közgyűlés – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) likviditási helyzetének figyelembevételével - a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azzal, hogy valamennyi választókerületnek egyenlő összegű Keret áll a rendelkezésére.  


3. §


(1) A Keretből különösen az alábbi célokra nyújtható támogatás, illetve az alábbi célokra használható fel:

a) lakossági önerővel készülő út, járda, vízelvezető-árok, csatorna építése,

b) közösségi célt szolgáló beruházás,

c) park, játszótér kialakítása, felújítása,

d) köztéri fásítás, parkosítás, növénytelepítés, közterület-rendezés,

e) köztéri alkotások, szobrok, emlékművek építése, felállítása, felújítása,

f) köztéri utcabútorok beszerzése, javítása,

g) kulturális, közösségfejlesztő programok, rendezvények megvalósítása,

h) egyéb városüzemeltetési és kommunális munkálatok elvégzése.


(2) A Keret nem használható fel:

a) választási eljárásról szóló törvényben meghatározott kampánytevékenység céljára,

b) politikai célra, politikai rendezvények támogatására,

c) civil szervezetek támogatására – kivéve, ha a Keretből juttatott összeget teljes egészében az (1) bekezdésben rögzített célokra kívánják fordítani, 

d) politikai szervezetek támogatására,

e) olyan célra, amely - különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel – az Önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, melynek fedezete nem biztosított,

f) személyes célokra.

4. §


(1) A Keret felhasználására javaslatot tehet az adott egyéni választókerület képviselője, valamint bármelyik kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő.

(2) Nagyobb költségigényű vagy több választókerületet érintő ügyekben a képviselők indítványozhatják a rendelkezésükre álló Keretek közös felhasználási szándékát.

(3) A Keret felhasználása egy vagy több célra, egy vagy – a keret erejéig – több alkalommal kezdeményezhető.

(4) A Keret felhasználásra javaslatot tenni a jegyzőnél a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésétől a tárgyév október 31-ig lehet. A jegyző a javaslatot jogi, pénzügyi, műszaki és egyéb felmerülő szempontok alapján megvizsgálja.

(5) Ha a jegyző az (4) bekezdésben meghatározott szempontok szerint a javaslatot megalapozottnak találja, a javaslatot továbbítja a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnökének.

(6) Ha a jegyző a (4) bekezdésben meghatározott szempontok szerinti vizsgálat során a javaslatot aggályosnak találja, álláspontjával együtt visszaküldi a képviselőnek.

(7) A Keret felhasználására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság hagyja jóvá a javaslat benyújtását követő első rendes ülésén.


5. §


(1) A Keret csak az adott költségvetési évben használható fel.

(2) A Keret felhasználásával kapcsolatban szükséges beszerzés, szerződéskötés és elszámolás az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, illetve a Gazdálkodási Jogkörök Szabályzata alapján történik.  

6. §


A Keretek felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő éves zárszámadás beterjesztésekor a polgármester számol be a Közgyűlésnek.

7. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.